Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Χρήματα σε νέους για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση

Ανοίγει ξανά ο επενδυτικός νόμος για τους νέους και τις νέες, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για το ξεκίνημα της δικής τους επιχείρησης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες ηλικίας μέχρι 40 ετών μέσα από το ειδικό καθεστώς «Επιχειρηματικότητα των Νέων».

Οι ενισχύσεις που θα λάβουν μπορούν να καλύψουν και το 100% των λειτουργικών εξόδων τους τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.

Τα κίνητρα έχουν δύο μορφές. Η πρώτη είναι απευθείας επιχορηγήσεις για τις δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης και η δεύτερη για ενισχύσεις που αφορούν τη χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να «ανοίξει» μέχρι τον Μάρτιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης, και αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Μικρές επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
Χρήματα σε νέους για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση

Πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν απαιτείται να έχουν νομική μορφή είτε ατομικής επιχείρησης, ή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού.

Επίσης να αποτελούν είτε ατομικές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους, είτε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του 50% του εταιρικού τους κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας κατέχοντας θέση προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνοντος συμβούλου, διαχειριστή ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης.
Χρήματα σε νέους για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση

Προϋπόθεση αποτελεί επίσης να έχουν ιδρυθεί μέχρι ένα χρονικό όριο, το οποίο θα καθοριστεί όταν βγουν οι λεπτομέρειες, ή να μην έχουν κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους.
Δεν θα πρέπει, ακόμη, να έχουν ως μετόχους με ποσοστό άνω του 20% ή ασκούντες τη διοίκηση πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

Τα ποσοστά επιχορήγησης ανά Περιφέρεια

Στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.

Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 5% στα νησιά των ως άνω περιφερειών με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 ευρώ. Στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος και Αττικής ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.

Οι δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν

Ενισχύονται οι δαπάνες για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και παραγωγής. Δεν χρηματοδοτούνται οι δαπάνες παγίων της επένδυσης.

Ετσι οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν:

1. Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, και ειδικότερα:

αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι ποσοστού 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 30.000 ευρώ,
τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης, με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και χρησιμοποίηση τεχνολογικών υποδομών που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση (όπως σε περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικών Πάρκων, Ζωνών Καινοτομίας κ.λπ.),
ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (εκτός του ΦΠΑ και των εταιρικών φόρων), όπως δημοτικά τέλη κ.λπ.,
μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι' αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.

2. Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

Οι καταβαλλόμενες δόσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

Η ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5 πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση της επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.

Το ελάχιστο κόστος της επένδυσης

Στα 100.000 ευρώ ορίζεται το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου.

Οπως προβλέπεται από τον επενδυτικό νόμο:

Για μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο κόστος είναι 150.000 ευρώ.
Για πολύ μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο κόστος είναι 100.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου αυτού πραγματοποιείται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και θα τεκμηριώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πραγματοποιείται εντός δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Ως ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτού.

Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το ανώτατο μέχρι ένα έτος, εφόσον με την προσκόμιση των στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία τεκμαίρεται η υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του επενδυτικού σχεδίου με βάση το κόστος αυτού.

Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες δεν καλύπτονται με μία από τις προτεινόμενες ενισχύσεις του ειδικού καθεστώτος της επιχειρηματικότητας των νέων, μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν:

Με ίδια κεφάλαια.
Με συμμετοχή σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων (είτε στον επενδυτικό νόμο είτε σε άλλο πρόγραμμα. Π.χ. πρόγραμμα ΕΣΠΑ).
Με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.
Με άλλη εξωτερική χρηματοδότηση.


διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟΦΑΣΗ Ευρωπαϊκά επιδόματα για απολυόμενους και νέους

Επιδοτήσεις για τη στήριξη μαζικά απολυομένων (εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων) και, ταυτόχρονα, αντίστοιχου αριθμού νέων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, κατάρτισης και εκπαίδευσης (NEETs) θα λαμβάνει, από φέτος, η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.


Με αφορμή την ένταξη στο ΕΤΠ, κατά την προηγούμενη περίοδο, μόνο 642 απολυμένων της εταιρείας ALDI, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε ότι με το νέο Κανονισμό που οριστικοποιήθηκε και ισχύει από την 1/1/2014 «για κάθε έναν ωφελούμενο που θα εγκρίνεται για χρηματοδότηση από το Ταμείο, θα ωφελείται επιπροσθέτως και ένας νέος που ανήκει στην κατηγορία των ΝΕΕΤs». Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε επιχορήγηση 10,1 εκατ. ευρώ για την ένταξη σε πρόγραμμα 505 απολυμένων της επιχείρησης Κατσέλης και επιπλέον 505 νέων.

διαβάστε περισσότερα...

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα παραβιάζει η τρόικα

Την άποψη πως η τρόικα παραβιάζει στην Ελλάδα τα ανθρώπινα δικαιώματα, διατυπώνει στην έκθεσή του που συνέταξε με εντολή της Αυστριακής Ομοσπονδίας Συνδικάτων, του Αυστριακού Εργατικού Επιμελητηρίου (αυστριακό Εργατικό Κέντρο) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων και η οποία δημοσιεύθηκε στη Βιέννη, ο διεθνώς γνωστός νομικός, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστημίου της Βρέμης και στενός συνεργάτης του γερμανικού "Ιδρύματος Φρίντριχ Έμπερτ", Αντρέας Φίσερ-Λεσκάνο.
Ορισμένοι όροι που έχουν επιβάλει οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στην Ελλάδα παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και καθώς η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, παραβιάζουν και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αναφέρεται χαρακτηριστικά στη γνωμοδότηση.

Ο Αντρέας Φίσερ-Λεσκάνο, σημειώνοντας πως οι δύο κοινοτικοί θεσμοί (ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή) που εκπροσωπούνται στην τρόικα δεσμεύονται από την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κατακρίνει έντονα την τρόικα για τα μέτρα λιτότητας που διαπραγματεύτηκε με την Ελλάδα, διευκρινίζοντας ότι η τρόικα έχει απαιτήσει δυσανάλογες παρεμβάσεις στο εργατικό δίκαιο και στο κοινωνικό σύστημα της Ελλάδας.

Η τρόικα, αναφέρει, με την επιβολή μειώσεων στους μισθούς παραβίασε το θεμελιώδες δικαίωμα ελεύθερης διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, ενώ με την επιβολή διαφόρων άλλων δεσμεύσεων στην Ελλάδα παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα για εργασία, στέγη, κοινωνική ασφάλεια και ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση κατώτατων μισθών, η μετάθεση των διαπραγματεύσεων για τις συλλογικές συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης, οι περικοπές στο σύστημα υγείας ή ο περιορισμός της επιδότησης στην κατασκευή στέγης, ως παρεμβάσεις δεν καλύπτονται από το Δίκαιο της ΕΕ και εκτός τούτου δεν υπήρξε επαρκής εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο καθηγητής Φίσερ-Λεσκάνο εκτιμά πως θα μπορούσαν να είχαν επιτυχία προσφυγές που θα γίνονταν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τόσο για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και για παραβίαση αρμοδιοτήτων συλλογικών οργάνων, ιδιαίτερα μάλιστα εάν οι καταγγελίες γίνονταν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επίσης, αναφέρει πως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα μπορούσαν να γίνουν προσφυγές και «κατά ενεργειών κρατών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας». Το Διεθνές Δικαστήριο, τονίζει, θα μπορούσε να ασχοληθεί με τα ζητήματα ως προς τη συμβατότητα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν προσφυγές κατά μεμονωμένων κρατών στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.


διαβάστε περισσότερα...

Ζεστό χρήμα στα ταμεία από τις μαζικές κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών, ενοικίων

«Ζεστό» χρήμα στα δημόσια ταμεία φέρνουν οι μαζικές κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, μισθών, ενοικίων, πληρωμών προμηθευτών για χρέη προς το Δημόσιο, καθώς και οι ποινικές διώξεις κυρίως μεγαλοοφειλετών.

Το 2013 οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων αυξήθηκαν κατά 40,4% σε σχέση με το 2012, με αποτέλεσμα να εισπραχθούν 687 εκατ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν ήταν αυξημένες το περασμένο έτος κατά 25,5% σε σχέση με το 2012.

Οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, σε αντιδιαστολή με τις κατασχέσεις ακινήτων, θεωρούνται οι πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές, καθώς οδηγούν σημαντικά έσοδα στο ταμείο της εφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων το 2013:

1. Οι εισπράξεις από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν συνολικά στα 3,26 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 49,2% σε σχέση με το 2012. Από τα 3,26 δισ. ευρώ, το 1,52 δισ. ευρώ προέρχεται από παλαιές οφειλές και το 1,74 δισ. ευρώ από νέα ληξιπρόθεσμα. Ωστόσο μηδαμινές είναι οι εισπράξεις από ληξιπρόθεσμα από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, καθώς το ποσοστό ανάκτησης είναι μόλις 0,44% στα νέα ληξιπρόθεσμα και 0,1% για τα παλαιά ληξιπρόθεσμα, με το υπουργείο Οικονομικών να παραδέχεται «πως το πρόβλημα με τα πρόστιμα είναι η παράλογη δομή τους, που εκ της φύσης της δυσχεραίνει την είσπραξη».

2. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο κατέγραψαν νέο ρεκόρ, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2013 διαμορφώθηκαν στα 63,857 δισ. ευρώ από 56,105 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2012. Δηλαδή, το περασμένο έτος προστέθηκαν στην τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών ακόμη 7,77 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι:

- Από τα 63,857 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα, τα 23,437 δισ. ευρώ είναι χρέη που οφείλουν 2.357.120 φυσικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα 40,419 δισ. ευρώ τα χρωστούν 448.563 επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.

- Τα 26,191 δισ. ευρώ ή το 41% των συνολικών ληξιπρόθεσμων χρεών είναι οφειλές από πρόστιμα τα οποία έχουν καταλογιστεί για παραβάσεις του ΚΒΣ, για αποφυγή καταβολής φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών άμεσων και έμμεσων φόρων.

- Τα 14,074 δισ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές ΦΠΑ και καλύπτουν το 22% του συνόλου των χρεών προς το Δημόσιο.

- Τα 11,746 δισ. ευρώ είναι οφειλές από φόρους εισοδήματος και καλύπτουν το 18,4% των συνολικών ληξιπρόθεσμων χρεών.

- Τα συνολικά χρέη των φυσικών προσώπων αυξήθηκαν κατά 2,72 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ενώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2012, 2.548.071 άτομα χρωστούσαν στο Δημόσιο 20,719 δισ. ευρώ, στο τέλος Δεκεμβρίου του 2013, έτους 2.357.120 φυσικά πρόσωπα χρωστούσαν 23,437 δισ. ευρώ.

- Ο αριθμός των επιχειρήσεων και των λοιπών νομικών προσώπων που οφείλουν στο Δημόσιο αυξήθηκε κατά 299.905. Συγκεκριμένα, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2012, τα νομικά πρόσωπα που όφειλαν στο Δημόσιο ανέρχονταν σε 148.658, στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου έφθασαν τα 448.563. Επιπλέον τα ληξιπρόθεσμα χρέη των νομικών προσώπων αυξήθηκαν κατά 5 δισ. ευρώ.


διαβάστε περισσότερα...

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αντισυνταγματικές οι περικοπές στα ειδικά μισθολόγια

Αντισυνταγματική θεωρεί - όπως αναμενόταν - ο γενικός επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη μείωση που έγινε αναδρομικά από την 1η Αυγούστου του 2012 στις συντάξεις των ειδικών μισθολογίων των ενστόλων όλων των σωμάτων, των δικαστικών, των πανεπιστημιακών καθηγητών, των διευθυντών του ΕΣΥ και άλλων κατηγοριών δημοσίων λειτουργών.


Πιο συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε ο γενικός επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Διονύσιος Λασκαράτος, ενώπιον της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, η αναδρομική μείωση στα ειδικά μισθολόγια είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Ειδικότερα, ο κ. Λασκαράτος επισήμανε ότι οι μειώσεις των συντάξεων των ενστόλων και των άλλων κατηγοριών που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια, είναι αντίθετες στις εξής τρεις συνταγματικές αρχές:

1) Στην αρχή της ισότητας, ως προς την κατανομή των δημοσίων βαρών, ανάλογα με τις δυνάμεις του κάθε φορολογούμενου πολίτη, αφού οι ένστολοι έχουν πληγεί δυσανάλογα σε σχέση με άλλες ομάδες πολιτών οι οποίοι φοροδιαφεύγουν και εισφοροδιαφεύγουν,

2) Στην αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αφού με τις μειώσεις των συντάξεων πλήττεται το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβιώσεως των συνταξιούχων στρατιωτικών και

3) Στην αρχή της αναλογικότητας, καθώς δεν αιτιολογείται, αλλά ούτε τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα στοιχεία, η αναγκαιότητα των μειώσεων των συντάξεων, που θα συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού της περιστολής των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Ακόμη, ανέφερε ο κ. Λασκαράτος, ότι οι περικοπές των συντάξεων παραβιάζουν επιπρόσθετα και το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, καθώς δεν προκύπτει από κάποιο στοιχείο ότι η αναδρομική μείωση των συντάξεων υπαγορεύτηκε από λόγους γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, μετά από τήρηση των αρχών: α) της ισότητας, β) της ισότητας στην κατανομή των βαρών και γ) της αναλογικότητας.

Ως προς τους δικαστικούς λειτουργούς, ο κ. Λασκαράτος ανέφερε κατ' αρχάς ότι από τον συνταγματικό χάρτη υπάρχει ισοτιμία μεταξύ των τριών λειτουργιών (νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική). Κατά συνέπεια, οι αποδοχές των δικαστικών πρέπει να είναι ίσες με τις αποδοχές των δύο άλλων λειτουργιών, λόγω της ισοτιμίας των τριών αυτών εξουσιών, αλλά και λόγω της ειδικής μεταχείρισης που επιφυλάσσει για αυτούς το Σύνταγμα.

Όμως, η ειδική αυτή μεταχείριση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, προσέθεσε ο κ. Λασκαράτος, συμπεριλαμβάνει και τους συνταξιούχους, σύμφωνα με την αρχή της σταθερής αναλογίας των αποδοχών των μάχιμων δικαστών και των συντάξεων τους.

Οι δικηγόροι του Δημοσίου ανέφεραν ότι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επέβαλαν τις μειώσεις των συντάξεων των στρατιωτικών, δικαστών κ.λπ., ενώ παράλληλα έπρεπε να καλυφθεί το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος.

Η Ολομέλεια του ΕΣ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις της.διαβάστε περισσότερα...

Πως να βγείτε από τη "μαύρη λίστα" του Τειρεσία

Και όμως υπάρχει τρόπος να σβήσετε το όνομά σας από τη «μαύρη λίστα» του «Τειρεσία».

Σήμερα το 90% των επιχειρηματιών, εμπόρων, αγροτών έχουν κάποια καταχώριση για ακάλυπτη επιταγή, διαταγή πληρωμής ή απλήρωτη συναλλαγματική και το όνομά τους φιγουράρει στα δυσμενή αρχεία της «Τειρεσίας». Υπάρχει όμως τρόπος να διαγραφείτε από τα δυσμενή αρχεία αρκεί να γνωρίζετε τα εξής:

Εφόσον πληρώσατε την επιταγή, ακόμα και εκ των υστέρων, μπορείτε να καταθέσετε αίτηση απευθείας στην «Τειρεσίας ΑΕ» συνοδευόμενη είτε από το σώμα της επιταγής (προς επίδειξη) και φωτοτυπία των δύο όψεων αυτού, είτε από δικαστική απόφαση, από την οποία θα προκύπτει σαφώς η εξόφληση της επιταγής.

Περιπτώσεις που δεν συνοδεύονται από το σώμα της επιταγής θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον, από τα προσκομιζόμενα λοιπά έγγραφα, προκύπτει ότι πράγματι οι επιταγές έχουν εξοφληθεί.

Επίσης η διαγραφή είναι δυνατή:

Αν η επιταγή σφραγίσθηκε και αναγγέλθηκε από λάθος της τράπεζας, παρότι υπήρχαν τα χρήματα στον τηρούμενο σχετικό λογαριασμό (περιλαμβανομένης και της περίπτωσης ανακλήσεως με επαρκές υπόλοιπο).
Αν η επιταγή είναι ατάκτου εκδόσεως.
Αν έχει εκδοθεί ποινική απόφαση ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ή βούλευμα που αθωώνει τον εκδότη για λόγους που ανάγονται στην εγκυρότητα του τίτλου και όχι λόγω εξοφλήσεώς της.
Αν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κήρυξης της επιταγής ανίσχυρης ή ακύρωσης της εξ αυτής υποχρεώσεως του εκδότη.

Σημειώνουμε ότι δύο με δέκα χρόνια μένουν με τη «ρετσινιά» της μαύρης λίστας όσοι επιχειρηματίες, επαγγελματίες, αγρότες αλλά και ιδιώτες έχουν καταχωρισθεί στα δυσμενή στοιχεία της «Τειρεσίας ΑΕ».

Η εγγραφή στη «μαύρη λίστα» μπορεί να αφορά τόσο απλήρωτες επιταγές ή συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών καθώς και διοικητικές κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση όσα ισχύουν σήμερα, τα στοιχεία στη «μαύρη λίστα» του «Τειρεσία», ή το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) & Σύστημα Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ), όπως ονομάζονται επίσημα, διατηρούνται από 2 χρόνια (επιταγές, συναλλαγματικές) έως και 10 χρόνια (πτωχεύσεις).

Οι πληροφορίες που αφορούν σε σφραγισμένες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων καρτών και δανείων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες και αιτήσεις πτωχεύσεων, εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 1.000 ευρώ, δεν αναγράφονται στη «μαύρη λίστα». Αυτό δεν ισχύει εφόσον στο σύστημα υφίσταται καταχωρισμένη πληροφορία για αίτηση πτώχευσης χωρίς ποσό, κηρυχθείσα πτώχευση ή διοικητική κύρωση του υπουργείου Οικονομικών ή αίτηση/απόφαση ή συμφωνία συνδιαλλαγής ή αίτηση δικαστικής ρύθμισης οφειλών ή απόφαση δικαστικής ρύθμισης χρεών.

Επίσης, δεν εμφανίζονται στο αρχείο μεταδιδόμενων πληροφοριών τα… φέσια που έχουν αποδεδειγμένα εξοφληθεί, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ στο σύνολό τους και δεν υπερβαίνουν τα τρία στοιχεία/τεμάχια επίσης.

Τα στοιχεία που δεν εμφανίζονται μπορούν να μεταδοθούν από την «Τειρεσίας» εάν εμφανισθούν νέα δεδομένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων που θα έχουν ως συνέπεια την υπέρβαση των αντίστοιχων ποσών.

Ανεξαρτήτως διάρκειας τήρησης κάθε επιμέρους πληροφορίας στα συστήματα της Τειρεσίας, όλες διαγράφονται από το αρχείο μετά την παρέλευση δέκα ετών. Εξαιρούνται και δεν διαγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν σε διοικητικές κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών που δεν έχουν αρθεί.διαβάστε περισσότερα...

Οργιο φοροδιαφυγής: Στη φάκα του ΣΔΟΕ γιατροί, αγρότες, επιχειρηματίες, πολιτικοί

Απίστευτης έκτασης φοροδιαφυγή διαπιστώνεται από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ σε διάφορες επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, σε 215 περιπτώσεις που υποβλήθηκαν εκθέσεις τα επιβληθέντα πρόστιμα έφτασαν τα 211.538.000 ευρώ και η διαπιστωμένη απόκρυψη εισοδήματος τα 99.751.520 ευρώ.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις ασφαλιστικής εταιρείες που υπερτιμολόγησε την αξία ακινήτου που εξαγόρασε αντί 4 εκατ. ευρώ. Εταιρεία αγοραπωλησίας χρυσών λιρών δεν εξέδωσε τιμολόγια ύψους 9,5 εκατ. ευρώ! Διευθύντρια νοσοκομείου είχε πλουτίσει ξαφνικά κατά 631 χιλιάδες ευρώ, ενώ καταλογίστηκε παράβαση 7 εκατ. ευρώ σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία για εικονικά τιμολόγια μέσω off shore. Αναλυτικά τα στοιχεία από το ΣΔΟΕ έχουν ως εξής:

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στα πλαίσια των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, διαπίστωσε και απέστειλε στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων κατά το μήνα Ιανουάριο 2014, ως ακολούθως:

Στην Αττική:

Δέκα (10) επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 10.865.000€.

Εννέα (9) επιχειρήσεις εξέδωσαν πλαστά και εικονικά στοιχεία ύψους 6.470.000€.

Επιχείρηση με αντικείμενο αγοραπωλησία χρυσών λιρών, δεν εξέδωσε για το 2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 9.528.000€ και δεν καταχώρησε για τα έτη 2011 και 2012 φορολογικά στοιχεία αγορών 11.489.000€.

Ιατρός χειρουργός οφθαλμίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις προς ασθενείς ύψους 1.561.000€.

Δημοτική Επιχείρηση Δήμου της Αττικής δεν εξέδωσε σε 932 πελάτες φορολογικά στοιχεία ύψους 54.794€.

Κατάστημα ενδυμάτων στον Ταύρο με ενδύματα προελεύσεως Κίνας, δεν έλαβε παραστατικά για αγορές 353.000€.

Σε δύο (2) επιχειρήσεις καφετέρια και εστιατόριο, διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο από το Σ.Δ.Ο.Ε. ότι χρησιμοποιούσαν παραποιημένο σύστημα-μηχανισμό Η/Υ ώστε να μην εμφανίζoνται τα έσοδα σε 7420 συναλλαγές.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), στα πλαίσια ερευνών με παράνομες χρηματοδοτήσεις – επιδοτήσεις, διαπίστωσε και υπέβαλλε 6 πορίσματα για έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ύψους 1.270.000€.

Σε πολιτικό πρόσωπο περαιώθηκε φορολογικός έλεγχος για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και καταλογίσθηκε παράβαση για μη έκδοση 2 φορολογικών στοιχείων ύψους 55.000€ για τη χρήση 2007.

Ασφαλιστική εταιρεία της οποίας η άδεια είχε ανακληθεί, υπερτιμολόγησε το τίμημα εξαγοράς ακινήτου κατά 4.000.000€ με σκοπό την εξαπάτηση της εποπτεύουσας αρχής για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας.

Σε συνεργασία με τις Ολλανδικές Αρχές, ελέγχθηκαν 68 Έλληνες φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν αποκρύψει εισοδήματα 1.570.000€.

Φυσικό πρόσωπο, πρώην πιλότος Ο.Α. δεν δήλωσε εισοδήματα 1.457.000 €

Στη Θεσσαλονίκη

Διαπιστώθηκε ότι Διευθύντρια Δημόσιου Νοσοκομείου είχε προσαύξηση οικογενειακής περιουσίας κατά 631.937€. Σχηματίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον κ. Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσ/κης.

Σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία καταλογίσθηκε παράβαση 7.000.000€ για λήψη εικονικών τιμολογίων από offshore εταιρεία.

Αθλητικά σωματεία εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια σε διάφορες επιχειρήσεις και καταλογίσθηκαν πρόστιμα ύψους 5.376.000€. Υπήρξε ήδη παραδοχή για εικονικότητα 1.870.000€ και καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Σε Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ζημία σε βάρος του Ιδρύματος από κακοδιαχείριση στα μισθώματα των κυλικείων. Υποβλήθηκε δικογραφία στον Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσ/κης.

Γνωστό μέντιουμ δεν δήλωσε έσοδα 700.000€.

Στη Θεσσαλία

Επιχείρηση εξέδωσε 140 πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.385.000€. Καταλογίστηκαν πρόστιμα 3.823.000€.

Στην Ήπειρο

Κοινοπραξία εξέδωσε 4 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να εισπραχθούν παράνομες επιδοτήσεις. Επεβλήθη πρόστιμο 1.360.000€.

Τέσσερεις αυτοκινητιστές έλαβαν 18 εικονικά τιμολόγια ύψους 1.000.000€.

Στη Στερεά Ελλάδα

Έμπορος αυτοκινήτων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις 8.600.000€ που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.

Επιχείρηση καφετέρια – χονδρικό εμπόριο καφέ χρησιμοποιούσε μη δηλωμένες ταμιακές μηχανές και εξέδωσε κατά τα έτη 2009-2013, 102.977 αποδείξεις χωρίς αυτές να υποβληθούν ποτέ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για καταβολή Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων.

Στη Δυτική Ελλάδα

Κατελήφθησαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. δύο (2) φορτηγά εφοδιασμού καυσίμων ναυτιλίας να διακινούν λαθραία καύσιμα τα οποία δεν είχαν παραδοθεί σε πλοία. Συνελήφθησαν οι οδηγοί και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα με την κατηγορία της λαθρεμπορίας.
Ενδεικτικοί έλεγχοι Σ.Δ.Ο.Ε. έτους 2013 σε κατηγορίες με μεγάλη φοροδιαφυγή:

52
Αγρότες (παράνομες επιδοτήσεις – επιστροφές Φ.Π.Α.)
54.179.000€
1
Δημοτική Επιχείρηση
1.725.425€
29
Ιατροί
6.877.071€
2
Επιχειρήσεις Courier
3.633.636€
2
Φαρμακεία
2.000.000€
2
Καλλιτέχνες
4.242.905€
2
Ξενοδοχεία
1.535.803€
1
Έμπορος (τοκογλυφία)
4.951.546€
3
Έμποροι αγροτικών προϊόντων
9.547.734€
22
Εμπορικές επιχειρήσεις
14.351.000€
2
Εργολάβοι οικοδομών
23.656.098€
Συνολικά υπεβλήθησαν εκθέσεις για 215 περιπτώσεις με επιβληθέντα πρόστιμα 211.538.000€ και διαπιστωμένη απόκρυψη εισοδήματος 99.751.520€.


διαβάστε περισσότερα...

Νέο σύστημα πληρωμών και συναλλαγών με την Εφορία

Το Υπουργείο Οικονομικών υλοποιεί σειρά δράσεων στο πλαίσιο της βελτίωσης των συναλλαγών με τους πολίτες και την αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ., έτσι ώστε να μπορούν να εστιάζουν σε ελεγκτικές εργασίες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.
Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική του ΥΠΟΙΚ για κατάργηση της υποχρέωσης προσέλευσης των πολιτών στις Δ.Ο.Υ.

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις αφορά στην αντιστοίχιση όλων των βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ. με ταυτότητα οφειλής, που ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου ένα χρόνο και από 01/01/2014 εφαρμόστηκε σε όλες τις υποβολές δηλώσεων (ηλεκτρονικά ή/και μέσω Δ.Ο.Υ.) όπου ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης –εφόσον αυτή είναι χρεωστική- εκδίδεται σημείωμα για την πληρωμή του φόρου, στο οποίο περιέχεται ο αριθμός της ταυτότητας οφειλής. Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται πλέον να πληρώνουν φόρους στο ταμείο της Δ.Ο.Υ., αλλά μπορούν να πληρώνουν απευθείας από το σπίτι τους (μέσω internet banking) ή/και από τις τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ. Η δράση αυτή υπάγεται στο πρόγραμμα πλήρους κατάργησης όλων των επιτόπιων πληρωμών στα ταμεία των Δ.Ο.Υ., όπως επιτυγχάνεται ήδη με τις δεκάδες ηλεκτρονικές εφαρμογές που παρέχονται στο TAXISnet, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν από το σπίτι τους να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις και να πληρώνουν μέσω internet banking.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διοικητικές ρυθμίσεις και νομοθετικές αλλαγές, έτσι ώστε οι πολίτες να μην υποχρεώνονται πλέον να προσέρχονται στις Εφορίες για διενέργεια φορολογικών εργασιών (όπως συμβαίνει με τα μισθωτήρια, όπου από την 01/01/2014 υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά). Ωστόσο, οι φορολογούμενοι που δεν διαθέτουν σύνδεση internet ή δεν κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις Η/Υ, μπορούν να εξυπηρετούνται στις 120 Δ.Ο.Υ, στα 110 ΓΕΦ και στα 1.000 ΚΕΠ, που λειτουργούν πανελλαδικά.

Τέλος το ΥΠΟΙΚ προχωρεί σταθερά στην εφαρμογή:

- της έκδοσης και πληρωμής παραβόλων από φορείς 10 Υπουργείων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “e-παράβολο” στο TAXISnet (www.gsis.gr -> υπηρεσίες προς πολίτες -> e-παράβολο)

- του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών από 1/1/2014, με τον οποίο απλοποιούνται και οι εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.διαβάστε περισσότερα...

Τρίωρη στάση εργασίας στα δημοτικά σχολεία την Παρασκευή

Τρίωρη στάση εργασίας για μεθαύριο Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου κήρυξε, το ΔΣ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ).
Η τρίωρη στάση εργασίας τις τρεις τελευταίες ώρες του πρωινού και τις τρεις πρώτες ώρες του απογευματινού διδακτικού ωραρίου, προκηρύχθηκε προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να διευκολυνθούν για τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται από κοινού με την ΟΛΜΕ και την ΠΟΕ - ΟΤΑ για τις 11 το πρωί της ίδιας μέρας.διαβάστε περισσότερα...

ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Bild: «Οι Ελληνες είναι πλουσιότεροι από εμάς!»

«Οι Έλληνες είναι πλουσιότεροι από εμάς!», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της γερμανικής εφημερίδας «Bild», η οποία επανέρχεται, για δεύτερη φορά εντός λίγων ημερών, στη θεωρία περί Γερμανών οι οποίοι καλούνται να βοηθήσουν τους Έλληνες, παρότι οι τελευταίοι είναι πλουσιότεροι από τους ίδιους.
«Είναι επίσημο: η μέση περιουσία είναι διπλάσια από ό,τι στη Γερμανία. Η κυβέρνηση όμως σχεδιάζει νέα βοήθεια δισεκατομμυρίων», αναφέρει η εφημερίδα στον υπότιτλο της πρώτης σελίδας, ενώ στο άρθρο επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση παροχής νέας βοήθειας έως και 20 δισεκατομμυρίων προς την Ελλάδα, η Γερμανία θα πρέπει να δώσει περί τα έξι δισεκατομμύρια.

«Απίστευτο, καθώς: οι Έλληνες είναι διπλά πιο πλούσιοι απ' ό,τι οι Γερμανοί! Κατά μέσο όρο ένα ελληνικό νοικοκυριό κατέχει περιουσία άνω των 101.900 ευρώ, σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ για το 2013. Ένα γερμανικό νοικοκυριό φτάνει μόλις στα 52.000 ευρώ. Πώς γίνεται; Η Bild εξηγεί γιατί οι Έλληνες είναι πλουσιότεροι», τονίζει η εφημερίδα και αναφέρει ενδεικτικά:

«Πληρώνουν λιγότερους φόρους! Ένας Έλληνας μέσος φορολογούμενος πλήρωνε στην Ελλάδα μέχρι προ τριών ετών 18,8% φόρους, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Ένας εργαζόμενος στη Γερμανία 39,2%! Σε επιτόκια καταθέσεων ο φόρος στην Ελλάδα 10%, σε μας 26,4%, υπολόγισε το ομοσπονδιακό υπουργείο οικονομικών. Μπορεί η κυβέρνηση των Αθηνών, από τότε που ξεκίνησε η κρίση, να αύξησε αισθητά τη φορολογία, ωστόσο, το ΔΝΤ στην κριτική του αναφέρει: "Στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δεν έχει σημειωθεί ως τώρα καμία πρόοδος"», υποστηρίζει η εφημερίδα και συνεχίζει με τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι Έλληνες: «Κατέχουν περισσότερα ακίνητα! Σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ελλήνων (72%) κατέχουν ένα διαμέρισμα ή σπίτι, στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται στο 44%», αναφέρεται, ενώ υψηλότερες, σύμφωνα με την Bild, είναι και οι ελληνικές συντάξεις. «Εισπράττουν μεγαλύτερη σύνταξη! Έλληνες συνταξιούχοι λαμβάνουν 110% του ετήσιου μέσου μισθού τους, άρα περισσότερα απ' όσα εισέπρατταν ως εργαζόμενοι. Στη Γερμανία οι συνταξιούχοι λαμβάνουν ποσοστό 58% του μέσου μισθού τους. Και: μέχρι τώρα οι Έλληνες μπορούσαν να βγουν στη σύνταξη μετά από 35 ή 37 χρόνια χωρίς μειώσεις, σε μας μετά από 45 χρόνια (μελέτη του ΟΟΣΑ του 2013)».

Το τελευταίο στοιχείο του δημοσιεύματος αφορά την φοροδιαφυγή και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εξαπατούν τις φορολογικές αρχές! Πολλοί Έλληνες μπορούσαν μέχρι τώρα στα ψώνια ή στο εστιατόριο να γλιτώσουν τον ΦΠΑ (23%). Ελεύθεροι επαγγελματίες όπως δικηγόροι, γιατροί κ.λπ. φοροδιαφεύγουν έως και 29 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο- πάνω από το 1/10 του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση των Αθηνών προσπαθεί τώρα να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Ωστόσο πολλοί έλεγχοι (π.χ. σε εστιατόρια) λήγουν στις 22.00».

Η εφημερίδα δημοσιεύει και δήλωση του αρχηγού των Φιλελευθέρων (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ, ο οποίος προειδοποιεί να μη δοθούν πρόωρες δεσμεύσεις για παροχή βοήθειας στους Έλληνες και αντ' αυτού «να εξεταστεί γρήγορα το θέμα της εισφοράς επί των περιουσιακών στοιχείων που έχει προταθεί από την Μπούντεσμπανκ».διαβάστε περισσότερα...

ΕΕ: Περισσότερες από 900 τροπολογίες για το ρόλο της τρόικας

Περισσότερες από 900 τροπολογίες έχουν προταθεί επί του σχεδίου έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις δραστηριότητες και το μελλοντικό ρόλο της τρόικας.Το σχέδιο αναμένεται να υποβληθεί στην επιτροπή οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου την 24η Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει στη σημερινή έκδοσή του το έντυπο ευρωπαϊκής ενημέρωσης Europolitique, οι βασικοί εισηγητές Ότμαρ Κάρας απο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και Λιέμ Χοάνγκ Νγκοκ (Σοσιαλδημοκράτες) εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα της τρόικας, αλλά ομονοούν, σύμφωνα με πηγές, ως προς το μελλοντικό της ρόλο στα μέλη της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές δυσκολίες. Σύμφωνα με τους εισηγητές, η τρόικα αποτελεί ένα ad hoc όργανο, εκτός ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όμως, η ΕΕ χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη λύση για τη διαχείριση μελλοντικών προγραμμάτων διάσωσης, ως μέρος του κοινοτικού κεκτημένου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κάρας ζητά τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου». Στις τροπολογίες του, ο ίδιος αναφέρει ότι «το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να συνδυάζει τους οικονομικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες ή κατάσταση πτώχευσης, με την εμπειρία που αποκτήθηκε από την Επιτροπή κατά τα τελευταία χρόνια.

Η Europolitique επισημαίνει επίσης ότι κατά τη διάρκεια των ακροάσεων των αξιωματούχων της τρόικας, προέκυψαν διαφορές μεταξύ των ευρωβουλευτών, σχετικά με το σχήμα που θα αντικαταστήσει την τρόικα. Ο Χοάνγκ Νγκοκ εκτιμά ότι πρέπει να αναληφθεί η δράση της από τον ΕΜΣ, ενώ ο Κάρας προκρίνει μια μέση λύση: το «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο», το οποίο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο θεσμικών οργάνων.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα κανείς από τους εισηγητές δεν υποστηρίζει την πλήρη κατάργηση της τρόικας αμέσως. Αντιθέτως, οι εισηγητές εκτιμούν ότι οι τρεις εταίροι (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ, ΔΝΤ) θα πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα διάσωσης, αλλά μέσα από «κανόνες σαφείς, διαφανείς και δεσμευτικούς ως προς την αλληλεπίδραση των τριών μερών».

διαβάστε περισσότερα...

Βουλή 1.983 υπαλλήλων!

Αναρτήθηκαν στην «κοινοβουλευτική διαφάνεια» οι επικαιροποιημένοι πίνακες με τον αριθμό του προσωπικού της Βουλής, ανά κατηγορία και τον αριθμό των επιστημονικών συνεργατών των βουλευτών και των ευρωβουλευτών.
Οι πίνακες αφορούν στο πρώτο τρίμηνο του 2014 και επικαιροποιούνται ανά τρίμηνο.

Συνολικά, το προσωπικό της Βουλής ανέρχεται σε 1.393 υπαλλήλους και μαζί με τους επιστημονικούς συνεργάτες φθάνει τους 1.983 υπαλλήλους.

Ειδικότερα, κατά την 1.1.2014 στη Βουλή υπηρετούσαν 591 μόνιμοι υπάλληλοι, 605 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου, 72 ειδικοί φρουροί και 125 μετακλητοί υπάλληλοι. Υπηρετούσαν, επίσης, και 590 επιστημονικοί συνεργάτες.

διαβάστε περισσότερα...

Και από μη συσταθείσες θέσεις η μείωση, κατά 20%, του αριθμού των μετακλητών στα κυβερνητικά γραφεία

Σε δήλωση αποδοχής προέβη ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, για τροπολογία του βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Γεωργαντά, η οποία επιτρέπει, η θεσπισμένη μείωση κατά 20% των θέσεων μετακλητών υπαλλήλων σε κυβερνητικά γραφεία, να γίνει όχι μόνο από τις ήδη υφιστάμενες θέσεις αλλά και από αυτές που θα δημιουργηθούν.
Ειδικότερα, με την τροπολογία που έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, καταργείται διάταξη του νόμου 4093/2012 που προέβλεπε ότι «οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων που έχουν συσταθεί έως σήμερα σε υπηρεσίες που καταλαμβάνονται από το ΠΔ 63/2005 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα), καθώς και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις περιορίζονται κατά 20%. Ο περιορισμός αφορά συνολικά το προσωπικό που καταλαμβάνεται από το ΠΔ 63/2005 και εξειδικεύεται ανά υπηρεσία με απόφαση του πρωθυπουργού».

Η ως άνω διάταξη αντικαθίσταται ουσιαστικά από νέα διάταξη, η οποία ορίζει ότι οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων που προβλέπονται στο ΠΔ 63/2005, κενές ή μη, συσταθείσες ή μη (σ.σ. η προηγούμενη διάταξη μιλούσε για μείωση 20% στις θέσεις μετακλητών που έχουν ήδη συσταθεί), καθώς και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, περιορίζονται κατά 20%. Ο περιορισμός των θέσεων των μετακλητών υπαλλήλων εξειδικεύεται ανά υπηρεσία με απόφαση του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την τροπολογία, για την εφαρμογή της απόφασης του πρωθυπουργού, ο κατά περίπτωση αρμόδιος υπουργός εκδίδει αμελλητί απόφαση με την οποία συγκεκριμενοποιεί τις κατά τα άνω καταργούμενες θέσεις. Μέχρι την έκδοση των ως άνω αποφάσεων, ισχύει το ΠΔ 63/2005.

Επίσης, όπου στο ΠΔ 63/2005 αναφέρεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων για υπουργείο, το οποίο στη συνέχεια διασπάστηκε, ο αριθμός αυτός λαμβάνεται υπόψη για τον περιορισμό ξεχωριστά για κάθε υπουργείο που προήλθε από τη διάσπαση.

Είναι αξιοσημείωτο πως αν και η τροπολογία προβλέπει ότι η μείωση σε ποσοστό 20% των μετακλητών μπορεί να προέλθει ακόμη και από μη συσταθείσες θέσεις, ο ίδιος ο βουλευτής που την εισηγήθηκε αναφέρει ότι «η προτεινόμενη τροπολογία κατατείνει στον περιορισμό των θέσεων των μετακλητών στα όργανα της κυβέρνησης, προκειμένου να επιτευχθεί εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών». Στην αιτιολογική αυτή έκθεση που συνοδεύει την προτεινόμενη διάταξη αναφέρει επίσης ότι «θέσεις μετακλητών θεωρούνται όλες οι θέσεις των μετακλητών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και οι θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προβλέπονται στο ΠΔ 63/2005, εξαιρουμένων των προϊσταμένων μετακλητών υπαλλήλων των παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και των γενικών και ειδικών γραμματέων οι οποίοι με βάση το νόμο έχουν την ιδιότητα των μετακλητών υπαλλήλων».

Σημειώνεται ότι, τις τελευταίες ημέρες, διαβιβάζονται στη Βουλή στοιχεία από όλα τα υπουργεία για τις θέσεις μετακλητών όχι μόνο στα υπουργικά γραφεία αλλά και στα γραφεία των γενικών και ειδικών γραμματέων. Στα έγγραφα αυτά αποτυπώνεται πάντως η βούληση της κυβέρνησης για την εφαρμογή της διάταξης που προβλέπει μείωση των μετακλητών σε ποσοστό 20%.


διαβάστε περισσότερα...

Yπέρβαση των ετήσιων στόχων του προϋπολογισμού στα έσοδα των ΔΟΥ μετά από πολλά έτη

Τα συνολικά έσοδα των Δ.Ο.Υ για το έτος 2013 ανέρχονται σε €38,14 δισ., εμφανίζοντας υπέρβαση κατά 1,75% (ήτοι κατά €652,8 εκ.) συγκριτικά με τους στόχους του προϋπολογισμού.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από Φ.Π.Α. υπερκάλυψαν το στόχο κατά 3,2% (σε απόλυτο ποσό €292,5 εκ.), ενώ τα λοιπά έσοδα των Δ.Ο.Υ κατά 1,3% (σε απόλυτο ποσό €360,2 εκ.).

Οι ετήσιες επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα €3,70 δισ. έναντι €2,90 δισ., που προβλέπονταν στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, ήτοι σημειώθηκε σημαντική υπέρβαση κατά 27,47%.

Επιπροσθέτως, σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του Δημοσίου σημειώθηκε το δωδεκάμηνο του 2013 σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2012. Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλές προς το Δημόσιο αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 13,7% (από €53,1 δισ. σε €63,7 δισ.), ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2012 η αύξηση ήταν της τάξης του 24,1% (από €45,1 δισ. σε €56,1 δισ.).

Σε σχέση με τις εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι ετήσιες αθροιστικές εισπράξεις επί του συνολικού χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων (Παλαιών και Νέων) σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό και ανήλθαν στα €3,26 δισ., αυξημένες κατά 31,8% σε σχέση με το 2012 και κατά 49,2% σε σχέση με το 2011. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι η ανάλογη αύξηση από το 2011 στο 2012 ήταν μόλις 13,2%. Από το συνολικό αυτό ποσό είσπραξης, το €1,52 δισ. αφορά σε Παλαιά και το €1,74 δισ. σε Νέα ληξιπρόθεσμα. Κατανεμημένα ανά είδος βασικού φόρου, το 2013 εισπράχθηκαν (Νέα Ληξιπρόθεσμα) €890 εκ. € από φόρους στο Εισόδημα, €460 εκ. από Φ.Π.Α., μόλις €10,2 εκ. από Κ.Β.Σ. και €380 εκ. από Λοιπές Απαιτήσεις. Αντίστοιχα για τα Παλαιά ληξιπρόθεσμα €810 εκ. από φόρους στο Εισόδημα, €289 εκ. από Φ.Π.Α., μόλις €20,9 εκ. από Κ.Β.Σ και €400 εκ. από Λοιπές Απαιτήσεις.

Το αξιοσημείωτο στην εικόνα αυτή είναι πως τα ποσοστά ανάκτησης για τα πρόστιμα Κ.Β.Σ. είναι μόλις 0,44% στα Νέα ληξιπρόθεσμα και 0,1% για τα Παλαιά ληξιπρόθεσμα. Αυτό καταδεικνύει πως το πρόβλημα με αυτά τα πρόστιμα είναι η παράλογη δομή τους που εκ της φύσης της δυσχεραίνει την είσπραξη, πράγμα που εξορθολογίζεται σε σημαντικό βαθμό με τον νέο ΚΦΔ.

Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι στην κατηγορία Λοιπών Απαιτήσεων, συμπεριλαμβάνονται και τα Δάνεια (με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου). Η κατηγορία αυτή (που κατατάσσεται στα μη φορολογικά έσοδα πλην όμως προσμετράται στα ληξιπρόθεσμα, Παλαιά και Νέα) προσέθεσε το 2013 στο συνολικό χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων €1,63 δισ. από τα οποία η είσπραξη ήταν επίσης πολύ μικρή. Ακόμη, πως στο συνολικό χαρτοφυλάκιο ληξιπροθέσμων οι μη φορολογικές απαιτήσεις (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια και τα πρόστιμα Κ.Β.Σ.) αποτελούν το 48%!

Τα ως άνω εισπρακτικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν ως αποτέλεσμα σημαντικών οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών στο φοροεισπρακτικό μηχανισμό αλλά και της εντατικοποίησης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης στις περιπτώσεις εκείνες που τα μοντέλα ανάλυσης κινδύνων υποδεικνύουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων αυξήθηκαν σε πλήθος κατά 40,4% σε σχέση με το 2012 ενώ ως αποτέλεσμα αυτών, εισέρρευσαν στα κρατικά ταμεία €687 εκ. από ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων προς το Δημόσιο (ποσό αυξημένο κατά 78% σε σχέση με το 2012). Επίσης οι ποινικές διώξεις, μέτρο που στην πράξη ενισχύει σημαντικά τη Φορολογική Συμμόρφωση κυρίως έναντι των μεγαλοοφειλετών και εφαρμόζεται συνδυαστικά με άλλα μέτρα στη διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης, αυξήθηκαν το 2013 κατά 25,5%.

Μεγάλη μείωση από 1/1 – 31/12/2013 επιτεύχθηκε και στον αριθμό των Φυσικών Προσώπων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο κατά 191.000 (από 2,548 εκ σε 2,347 εκ). Σε απόλυτο μέγεθος, οι αντίστοιχες οφειλές τους αυξήθηκαν κατά 13,1% στα €23,43 δισ. έναντι συνολικής αύξησης (τόσο Φυσικών όσο και Νομικών Προσώπων) ληξιπρόθεσμων οφειλών 13,8%. Στον αντίποδα, ο αριθμός των Νομικών Προσώπων αυξήθηκε κατά 202% ενώ οι αντίστοιχες οφειλές τους κατά 14,2% κυρίως λόγω των συνθηκών της αγοράς (περιορισμένη ζήτηση, πτώση τιμών κλπ) αλλά και του φαινομένου της πιστωτικής ασφυξίας, που ακόμη και το 2013 ήταν υπαρκτό. Σε ό,τι αφορά στον αυξημένο αριθμό των Νομικών Προσώπων, εμφάνισε τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2013 εμφανή τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το πρώτο εξάμηνο του 2014, επανερχόμενο σε φυσιολογικά επίπεδα.

Αναφορικά στις ρυθμίσεις βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (ν. 4152/2013), το 2013 εντάχθηκαν σε αυτές (Τελευταία Ευκαιρία και Πάγια ρύθμιση) 157.000 οφειλέτες (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα) που διατηρούν ρυθμισμένες οφειλές συνολικού ύψους €1,15 δισ., ενώ συνολικά εισπράχθηκε από αυτούς έως τις 31/12/2013 το ποσό των €235,9 εκ.

Τέλος με την αναδιοργάνωση της Φορολογικής Διοίκησης και την εντατικοποίηση των εισπρακτικών ενεργειών, επιτεύχθηκε και μεγάλη αύξηση των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους ΠΟΕ (παρελθόντων οικονομικών ετών). Συγκεκριμένα, για το έτος 2013 έχουν εισπραχθεί από τους εν λόγω φόρους €3,36 δισ. έναντι €2,26 δισ. που είχαν εισπραχθεί το έτος 2012 (+ 48,7%). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αποτελεσματική είσπραξη του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ετών 2011 έως 2013) καθώς και στην σημαντικά αυξημένη είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι των αντίστοιχων εισπράξεων του έτους 2012 (όπως ήδη αναφέρθηκε).


διαβάστε περισσότερα...

Αδήλωτες καταθέσεις ύψους 710.000 σε λογαριασμό γνωστού μέντιουμ (!) εντόπισε το ΣΔΟΕ

Αδήλωτα ποσά, ύψους 710.000 ευρώ, εντόπισε το ΣΔΟΕ σε λογαριασμό γνωστού μέντιουμ με πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις, στην Θεσσαλονίκη!
Ο αστρολόγος, που έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του ότι έχει πολλούς «επώνυμους πελάτες», θα κληθεί, μάλιστα, να καταβάλει στην Εφορία σχεδόν όλο αυτό το ποσό!

Επιπλέον, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βήματος, οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ανακάλυψαν περίπου 8,6 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς ενός εμπόρου στην Αταλάντη. Τα στελέχη του ΣΔΟΕ εξετάζουν αν αυτά τα έσοδα σχετίζονται με υπόθεση τοκογλυφίας στην περιοχή.

Ακόμη οι ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών ανακάλυψαν καφετέρια στην περιοχή της Θήβας να έχει κόψει περίπου 103.000 αποδείξεις από την περίοδο 2009 έως το 2013 με ταμειακή μηχανή που δεν είχε καμία θεώρηση ή δήλωση στην Εφορία. Σε έναν βιαστικό έλεγχο οι ιδιοκτήτες της καφετέριας ήταν «τυπικοί» φορολογούμενοι» και συνεπείς εκδότες αποδείξεων, όμως στην πράξη δεν φορολογούνταν ούτε για ένα ευρώ. Κι όπως λένε τα στελέχη του ΣΔΟΕ «αυτή η μόδα με τις …αυτόνομες ταμειακές μηχανές που κόβουν παραστατικά άνευ αντικρίσματος επεκτείνεται διαρκώς».

Μπροστά σε εντυπωσιακά ευρήματα βρίσκονται οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ που ελέγχουν - κυρίως ύστερα από καταγγελίες - τις οικονομικές συναλλαγές και τις καταθέσεις ιδιωτών σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με νεώτερα στοιχεία στην περιοχή της Ηπείρου από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΔΟΕ εντοπίστηκε νοσοκομειακός γιατρός να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα υπέρογκα έσοδα του μέσω του τρυκ των «κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ» που εφαρμόζουν συνήθως άνθρωποι της νύκτας, λαθρέμποροι ή συστήματα ξεπλύματος χρημάτων.

Ακόμη εντοπίσθηκαν ιδιοκτήτες λεωφορείων ή άλλοι αυτοκινητιστές να χρησιμοποιούν πλαστά τιμολόγια αγοράς ανταλλακτικών ή συντήρησης οχημάτων τους ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προκειμένου να φοροδιαφεύγουν.

διαβάστε περισσότερα...

Στα 443,28 εκατ. ευρώ τα απρόβλεπτα έσοδα την περίοδο 2008 - 2013

Στο ποσό των 443,28 εκατομμυρίων ευρώ ανήλθαν συνολικά τα απρόβλεπτα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο 2008 έως και 2013, σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.
Το μεγαλύτερο ποσό, που προσεγγίζει τα 160 εκατομμύρια ευρώ εισπράχθηκε το 2010.

Τα απρόβλεπτα έσοδα αποτυπώνονται στον ΚΑΕ 3919 και μέρος αυτών των εσόδων προέρχονται και από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως, ειδικότερα, προκύπτει τα «απρόβλεπτα έσοδα» του ΚΑΕ 3919 (εισπράξεις προ μείωσης επιστροφών) διαμορφώθηκαν ως εξής:

• Το 2008 το σύνολο των εισπράξεων ανήλθε σε 55,29 εκατομμύρια ευρώ

• Το 2009 το σύνολο των εισπράξεων ανήλθε σε 19,15 εκατομμύρια ευρώ

• Το 2010 το σύνολο των εισπράξεων ανήλθε σε 159, 93 εκατομμύρια ευρώ

• Το 2011 το σύνολο των εισπράξεων ανήλθε σε 78,36 εκατομμύρια ευρώ

• Το 2012 το σύνολο των εισπράξεων ανήλθε σε 92,87 εκατομμύρια ευρώ

• Το 2013 το σύνολο των εισπράξεων ανήλθε σε 37,68 εκατομμύρια ευρώ

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μετά από ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σταθάς και Δημήτρης Στρατούλης σχετικά με τον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου όπου κατατίθενται ποσά που προέρχονται από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Οι δύο βουλευτές ζητούσαν να ενημερωθούν σε τι ποσό ανέρχονται τα χρήματα αυτά και πως θα αξιοποιηθούν.

Όπως διευκρινίζει ο κ. Σταϊκούρας, «τα έσοδα από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών σε βάρος του ελληνικού δημοσίου αποτυπώνονται στον ΚΑΕ 3919 «Απρόβλεπτα Έσοδα». Μέχρι τη σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος του λογαριασμού 23/200547 με την ονομασία «Κατάθεση ποσών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, προερχομένων από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ε.Δ.», παρακολουθούνταν συνολικά τα απρόβλεπτα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα, στοιχείων ειδικώς για τις εισπράξεις από τη συγκεκριμένη αιτία».

Όσον αφορά την κίνηση του σχετικού λογαριασμού, ο κ. Σταϊκούρας επαναλαμβάνει ότι τα ποσά αυτά ανήλθαν το 2013 (από 24 έως 31.12.2013) σε 7.463.120,85 και το 2014 (από 1 έως 14.1.2014) σε 9.929.403,68 ευρώ. «Τα ποσά αυτά θα αξιοποιηθούν, στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, για υποστήριξη τομέων πολιτικής, υψηλής προτεραιότητας», αναφέρει επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.


διαβάστε περισσότερα...

Απειλή για χιλιάδες θέσεις εργασίας η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος

Σε απώλεια τουλάχιστον 50.000 θέσεων εργασίας θα οδηγήσει η επιχειρούμενη ρύθμιση για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος, υποστηρίζουν οι αγελαδοτρόφοι, οι οποίοι επισημαίνουν ότι είναι αμφίβολο το οικονομικό όφελος για τον καταναλωτή.

Το θέμα απασχόλησε εκ νέου συνάντηση που είχαν το πρωί εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγής Ελλάδος και της Ένωσης Φυλής Χολστάιν, με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμο Χαρακόπουλο.

«Η ελληνική αγελαδοτροφία παράγει ποιοτικό, εγγυημένο προϊόν και θα πρέπει να τη στηρίξουμε», δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντηση ο κ. Χαρακόπουλος, προσθέτοντας πως οι προτάσεις του ΟΟΣΑ ή οποιουδήποτε άλλου διεθνούς οργανισμού θα πρέπει να περνούν «από κόσκινο».

«Ήταν μια κρίσιμη συνάντηση. Οι θέσεις τού υπουργού μάς ικανοποίησαν και ευελπιστούμε ότι θα περάσουν», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Αθανάσιος Βασιλέκας, επισημαίνοντας ότι αυτό που σήμερα θα έπρεπε να απασχολεί είναι πώς θα στηριχθεί η αγελαδοτροφία, η οποία καλύπτει μόλις το 35% των αναγκών της χώρας σε γάλα.

Τον κώδωνα του κινδύνου για εισαγωγή φρέσκου γάλακτος από άλλες χώρες, στην περίπτωση που επιμηκυνθεί η διάρκειά του, έκρουσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνική Κτηνοτροφίας Παναγιώτης Πεβερέτος. «Στην Ιταλία, για παράδειγμα, υπάρχει φρέσκο γάλα διάρκειας ορισμένων ημερών και άνετα θα μπορεί να το φέρει κανείς στην Ελλάδα. Θα πουλιέται στα ράφια ιταλικό φρέσκο γάλα», είπε και προσέθεσε πως οι φορείς του κλάδου θα ενημερώσουν για τις θέσεις τους σήμερα και αύριο τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγής Ελλάδας Γιώργος Κεφαλάς, εκτίμησε ότι από ενδεχόμενη εφαρμογή της ρύθμισης, όχι μόνο είναι αμφίβολο το οικονομικό όφελος για τον καταναλωτή, αλλά θα σημάνει και απώλεια τουλάχιστον 50.000 θέσεων εργασίας στον κλάδο. «Πρόκειται για διατροφικό μεσαίωνα και δεν θα υποχωρήσουμε», δήλωσε και σημείωσε πως δεν μπορεί να ονομάζεται φρέσκο, γάλα με διάρκεια μεγαλύτερη από 5 ημέρες.

Ο Σύνδεσμος Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγής Ελλάδας απέστειλε υπόμνημα με τις θέσεις του στο γραφείο του πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής του γάλακτος θα σημάνει τον αφανισμό της ελληνικής γαλακτοπαραγωγικής κτηνοτροφίας. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα «η χαμηλότερη τιμή λιανικής στην Ελλάδα του φρέσκου γάλακτος είναι 0,89 λεπτά το λίτρο και η χαμηλότερη τιμή λιανικής στην Αγγλία είναι 0,96 το λίτρο. Η μέση τιμή παραγωγού στην Ελλάδα είναι 0,43 λεπτά το λίτρο και η μέση τιμή παραγωγού στη Γερμανία είναι 0,41 λεπτά το λίτρο».

Ο Σύνδεσμος προτείνει ότι «αυτό που μπορεί να φέρει άμεσα και ουσιαστικά αποτελέσματα, είναι η καθιέρωση ενός εθνικού σήματος "Δίκαιου Εμπορίου" (fair trade), όπου στη συσκευασία του προϊόντος θα αναγράφονται οι τιμές παραγωγού, μεταποιητή, διακινητή και λιανέμπορου. Έτσι, κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του».


διαβάστε περισσότερα...

Στα 795 εκατ. ευρώ η δαπάνη χορήγησης του ΕΚΑΣ

Στα 795 εκατομμύρια ευρώ ανήλθε η δαπάνη χορήγησης του ΕΚΑΣ σύμφωνα με στοιχεία του προσωρινού απολογισμού του 2013, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, που διαβιβάστηκε στη Βουλή με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2014. Όπως, εξάλλου, γίνεται γνωστό με το έγγραφο, η δαπάνη αυτή είναι αυξημένη κατά 20 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2012.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχαν καταθέσει τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη Νάντια Βαλαβάνη. Στην ερώτησή τους οι βουλευτές ανέφεραν ότι η εφαρμογή Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του 2012 έφερε δυσάρεστες αλλαγές σχετικά με την καταβολή του ΕΚΑΣ καθώς προϋπόθεση και για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας (από το 60ο έτος που ίσχυε).

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών διευκρινίζει ότι «πέραν της αλλαγής ηλικίας, ως προϋπόθεση καταβολής του ΕΚΑΣ, δεν έχει επέλθει καμία άλλη μεταβολή ως προς την καταβολή του στις κατηγορίες που εξαιρούνται του ορίου ηλικίας».

Ειδικότερα υπενθυμίζεται ότι εξαιρούνται της απαίτησης του ορίου ηλικίας οι εξής περιπτώσεις:

- Ορφανά παιδιά τα οποία είναι ανίκανα ή ανήλικα.

- Ορφανά παιδιά που είναι ενήλικα εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της χώρας ή ισότιμες προς αυτές του εξωτερικού και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

- Εξ΄ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι του Προεδρικού Διατάγματος 1041/1979, δηλαδή όσοι απολύονται από την υπηρεσία λόγω ανικανότητας και όσοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και όσοι πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.διαβάστε περισσότερα...

Εξετάσεις σε 14 ΚΕΠ Υγείας για επτά σοβαρές ασθένειες

Ανοίγουν άμεσα τα πρώτα 14 ΚΕΠ Υγείας σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας στους πολίτες ολοκληρωμένο προσυμπτωματικό έλεγχο για την ανίχνευση επτά σοβαρών νοσημάτων.
Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλονται σε προληπτικές εξετάσεις και θα ενημερώνονται για τις δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους. Παράλληλα, στα ΚΕΠ θα δημιουργηθεί Κάρτα Υγείας Πρόληψης του κάθε πολίτη, προκειμένου να παρακολουθείται ο προσυμπτωματικός του έλεγχος.

Το πρώτο θεσμό Πρόληψης Υγείας στην Ελλάδα ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης μαζί με άλλους 13 δημάρχους. Όπως είπε, ο θεσμός των ΚΕΠ Υγείας που ξεκινά πιλοτικά σε 14 δήμους, αφορά τη δημιουργία ενός δικτύου Κοινωνικής Μέριμνας και Φροντίδας για τον Πολίτη που θα κάνει την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας πράξη. Το πρώτο βήμα είναι η καταγραφή του πληθυσμού, που πρέπει να ελεγχθεί για κάθε νόσημα από τον δήμο, σύμφωνα με τα πληθυσμιακά και επιδημιολογικά στοιχεία της περιοχής. Οι εξετάσεις για τις ευάλωτες ομάδες των ανασφάλιστων θα γίνονται δωρεάν από εθελοντές γιατρούς, εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα, ενώ για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, οι εξετάσεις θα καλυφθούν από το ασφαλιστικό ταμείο, με το παραπεμπτικό του προσωπικού γιατρού του κάθε πολίτη.

Οι έλεγχοι
Ειδικότερα, πρόκειται να γίνει ολοκληρωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος σε 7 νοσήματα. Από τον προσυμπτωματικό αυτό έλεγχο, οι πολίτες που θα ανιχνευθούν ως υψηλού κινδύνου, θα παραπεμφθούν στους θεράποντες γιατρούς τους για περαιτέρω έλεγχο.

Έτσι, για τον καρκίνο του εντέρου θα ελεγχθούν πολίτες, 50 έως 75 ετών, με τη διενέργεια ειδικής εξέτασης (Mayer κοπράνων) σε ετήσια βάση για τρία συνεχόμενα έτη. Αν η εξέταση είναι αρνητική, ο πληθυσμός θα επανελεγχθεί σε 5 έτη. Αν είναι θετική, ο πολίτης παραπέμπεται στο θεράποντα γιατρό του για κολονοσκόπηση. Επίσης, για κολονοσκόπηση παραπέμπονται άμεσα πολίτες άνω των 50 ετών με θετικό οικογενειακό ιστορικό. Για τον καρκίνο του προστάτη, ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση αίματος για το προστατικό αντιγόνο PSA, μία φορά κάθε δύο χρόνια για άνδρες 50-60 ετών και μία φορά κάθε 12 μήνες σε άνδρες 60-70 ετών. Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας είναι το γνωστό τεστ Παπανικολάου, ανά 3 έτη, σε γυναίκες ηλικίας 25 - 65 χρόνων.

Για τον καρκίνο του μαστού ο έλεγχος περιλαμβάνει τη μαστογραφία σε γυναίκες 40-50 ετών, μία φορά ανά 2 έτη και σε γυναίκες 50-70 ετών μία φορά κάθε έτος. Για την πρόληψη του μελανώματος θα γίνεται κάθε 6 μήνες κλινική εξέταση για ανεύρεση σπίλων (>6mm), σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια. Για την πρόληψη της ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, όλοι οι άνδρες 65 - 75 χρονών θα υποβληθούν σε υπερηχογράφημα κοιλίας άπαξ, ενώ για την πρόληψη καρδιολογικών παθήσεων και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, θα υπολογίζεται ο καρδιαγγειακό κίνδυνος, μία φορά στην πενταετία, σε πολίτες 40 - 70 ετών, βάσει των παραγόντων: 1) αρτηριακή πίεση 2) χοληστερίνη 3) φύλο 4) κάπνισμα και 5) ηλικία.

Τα ΚΕΠ Υγείας
Ποιες παθήσεις θα ελέγχονται:

Καρκίνος εντέρου (50 - 75 ετών)
Καρκίνος προστάτη (50 - 70 ετών)
Καρκίνος τραχήλου μήτρας (25 - 65 ετών)
Καρκίνος μαστού (40 - 70 ετών)
Μελάνωμα
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (65 - 75 ετών)
Καρδιολογικές και αγγειακές παθήσεις (40 - 70 ετών)

Πού θα λειτουργήσουν

Σε 14 δήμους: Αμαρουσίου, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Αλίμου, Βύρωνα, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Ηρακλείου, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Μεταμόρφωσης, Π. Φαλήρου, Περιστερίου και Πυλαίας-Χορτιάτη (Θεσσαλονίκη).


διαβάστε περισσότερα...

Ευέλικτες μορφές χρηματοδότησης

Το μείζον πρόβλημα σήμερα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ως γνωστόν, είναι η έλλειψη ρευστότητας, η αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό.
Ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις με δραστηριότητα στο εξωτερικό στρέφονται πλέον για τη χρηματοδότησή τους στην έκδοση εταιρικών ομολογιακών εκδόσεων. Για τις μικρομεσαίες, ωστόσο, επιχειρήσεις, η στρόφιγγα του τραπεζικού δανεισμού έχει σχεδόν «σφραγίσει».

Το Χρηματιστήριο της Αθήνας σχεδιάζει τώρα τη δημιουργία μιας νέας αγοράς, με στόχο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός μέσω του οποίου μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυναμικές και με προοπτική θα μπορούν να αντλούν ρευστότητα. Οι επιχειρήσεις αυτές θα εκδίδουν εταιρικά ομόλογα, τα οποία θα διαπραγματεύονται σ' αυτή τη νέα αγορά. Προκειμένου να καταστεί ελκυστική, αναμένεται να θεσμοθετηθούν φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές που θα αγοράζουν αυτά τα εταιρικά ομόλογα.

Εάν δεν δημιουργηθεί σύντομα ομαλή ροή της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, οι παρενέργειες θα είναι σοβαρές. Όχι μόνον επενδυτικά σχέδια δεν θα υλοποιηθούν, αλλά θα κινδυνεύσει η ίδια η βιωσιμότητα σημαντικού τμήματος των επιχειρήσεων.

Η αγορά δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις συνθήκες ασφυξίας που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της ανυπαρξίας δανεισμού και της συρρίκνωσης των πωλήσεων.

Η ριζική «ανατροπή» θα προέλθει μόνον όταν η Ελλάδα και οι ελληνικές συστημικές τράπεζες αποκτήσουν εκ νέου πλήρη πρόσβαση σε φθηνό χρήμα από τις διεθνείς αγορές. Καθώς όμως φέτος αυτό αναμένεται να συμβεί? μερικώς, είναι απόλυτη η ανάγκη να αξιοποιηθούν νέες, για τα ελληνικά δεδομένα, ευέλικτες πηγές χρηματοδότησης.

Η έκδοση εταιρικών ομολόγων τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εναλλακτική λύση. Η λειτουργία της νέας αγοράς, για να είναι επιτυχής, πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά, ώστε με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο να καταστεί ελκυστική για τους επενδυτές.


διαβάστε περισσότερα...

Σπεύδουν να διορθώσουν τα πρόστιμα για ΦΠΑ, αποδείξεις και φόρο υπεραξίας

Σε σειρά διορθώσεων ειδικά σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις και δηλώσεις αλλά και τον φόρο υπεραξίας στα ακίνητα, ετοιμάζεται να προχωρήσει η κυβέρνηση.Οι διορθώσεις για τα υψηλά πρόστιμα για τον ΦΠΑ, το ζήτημα των βιβλίων των αγροτών, αλλά και το θέμα του φόρου υπεραξίας των ακινήτων, συζητήθηκε και μεταξύ των κ. Σαμαρά και Βενιζέλου τα τελευταία 24ωρα.

Σύμφωνα με την "Καθημερινή" έχει δοθεί ήδη εντολή στο οικονομικό επιτελείο προκειμένου να υπάρξει εξορθολογισμός των προστίμων που αφορούν τις αποδείξεις και τον ΦΠΑ αλλά και να ελεγχθεί η σύμπτωση του νέου φόρου ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και των αντικειμενικών αξιών με τις διατάξεις για τη φορολόγηση της υπεραξίας από την πώληση ακινήτων.

Υπό εξέταση είναι όχι μόνον η εκλογίκευση των προστίμων, ως προς το ύψος τους, αλλά και η παράμετρος της άμεσης επιβολής τους, ακόμη και από το πρώτο 24ωρο καθυστέρησης. Κρίσιμη παράμετρος είναι και η φορολογική αντιμετώπιση των αγροτών καθώς το νέο καθεστώς προκαλεί σειρά ενστάσεων μεταξύ των στελεχών της συμπολίτευσης.

διαβάστε περισσότερα...

Απώλειες εσόδων 55 εκατ. από την υπερφορολόγηση

Εσοδα πάνω από 55 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 45 εκατ. ευρώ αφορούν στον ΦΠΑ χάνει ετησίως το Δημόσιο από τις βάρκες και τα ταχύπλοα εξαιτίας της δυσμενούς φορολογικής μεταχείρισής τους σύμφωνα με μελέτη του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει πως δεν είναι δυνατόν μια βάρκα 3 μέτρων που χρησιμοποιείται ελάχιστες ημέρες το χρόνο να θεωρείται τεκμήριο. Εξάλλου το 80% των σκαφών αναψυχής που ελλιμενίζονταν στην Ελλάδα την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 έχουν «μετεγκατασταθεί» πλέον στην Κροατία και την Τουρκία, οι οποίες έχουν αναγνωρίσει τα οφέλη του θαλάσσιου τουρισμού.

Ο Σύνδεσμος (ΣΕΚΑΠΛΑΣ) έστω και λίγες ημέρες πριν από την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου με τίτλο «Τουριστικά Σκάφη Αναψυχής» προσπαθεί να αναστρέψει το κλίμα που επικρατεί σε βάρος των ιδιοκτητών μικρών σκαφών αναψυχής στη χώρα μας, προτείνοντας να συσταθεί μια επιτροπή που θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με το σκάφος αναψυχής, μεταξύ των οποίων και το τεκμήριο.

Αυτή τη στιγμή ο κλάδος των κατασκευαστών να βρίσκεται σε κατάρρευση. Ο αριθμός του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού από τα μέλη του ΣΕΚΑΠΛΑΣ μέχρι πρόσφατα ξεπερνούσε τις 15.000, ενώ οι απασχολούμενοι γύρω από τον κλάδο των σκαφών προσέγγιζαν τις 100.000 ανθρώπους.

Το 2002 η κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης σε σκάφη έως 10 μέτρα είχε ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των λεμβολογήσεων, δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας και υπερδιπλασιάστηκαν τα έσοδα από τον ΦΠΑ.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας, το 2007 λεμβολογήθηκαν 11.112 μικρά σκάφη μικρότερα από 10 μέτρα. Το 2008 που επανήλθαν τα τεκμήρια στις βάρκες και σκάφη αναψυχής ξεκίνησε η σταδιακή πτώση του κλάδου, η οποία κορυφώθηκε το 2013 και ανήλθε σε 89%. Παράλληλα τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από τα Λιμεναρχεία αποδεικνύουν ότι το 92% των λέμβων μήκους 5 μέτρων που λεμβολογούνται κάθε χρόνο είναι ελληνικής κατασκευής με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απασχόληση. Ο ΣΕΚΑΠΛΑΣ επισημαίνει πως αυτή τη στιγμή οι πωλήσεις των κατασκευαστών βρίσκονται στο απόλυτο μηδέν, ενώ μηδενικές είναι και οι παραγγελίες για το επόμενο χρονικό διάστημα.

διαβάστε περισσότερα...

4.300 άνεργοι με «Επιταγή Εργασίας» στον τουρισμό

Περισσότεροι από 4.300 άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών βρήκαν ήδη θέση σε ξενοδοχεία μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος «Επιταγή εισόδου».
Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότερες από 4.300 τριμερείς συμβάσεις εργασίας και έχουν κατατεθεί 6.700 αιτήσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως έως το τέλος του προγράμματος που εκπνέει στις 30 Απριλίου του 2014 θα έχουν καλυφθεί και οι 10.000 θέσεις εργασίας.

Πάντως οι επιτυχόντες του προγράμματος θα πρέπει μέχρι το τέλος Απριλίου να έχουν ενεργοποιήσει το Voucher μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.sete-voucher.gr.

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Οι συμμετέχοντες νέοι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών θα λάβουν και εκπαιδευτικό επίδομα, που περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται 2.700 ευρώ για όσους επιτυχόντες είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και 2.400 ευρώ για όσους επιτυχόντες είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


διαβάστε περισσότερα...

«Συγκρουστείτε με τα συμφέροντα για να πέσουν οι τιμές»

Σε σύγκρουση με οικονομικά συμφέροντα προκειμένου να πέσουν οι τιμές στην αγορά, προέτρεψε την κυβέρνηση ο επικεφαλής της Task Force Χορστ Ράιχενμπαχ.

Μετά από συνάντηση που είχε με τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα τάχθηκε υπέρ των μεταρρυθμίσεων που προτείνει ο ΟΟΣΑ για τους τομείς του λιανικού εμπορίου, του τουρισμού, της επεξεργασίας τροφίμων και των δομικών υλικών.

«Υπήρξε μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ του οργανισμού και της ελληνικής κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ράιχενμπαχ, «έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια μεγάλη σειρά από συστάσεις οι οποίες θα ωφελήσουν τον καταναλωτή με τη μείωση των τιμών. Σε αλλαγές που γενικά μπορούμε να πούμε, σε οικονομικούς όρους, ότι θα είναι επωφελείς για τους καταναλωτές», τόνισε με έμφαση και αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται ενδοκυβερνητικά αλλά και με την τρόικα προκειμένου να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις: «Αυτό το οποίο είναι υπό συζήτηση τώρα, είναι ο τρόπος με τον οποίον θα υλοποιηθούν αυτές οι συστάσεις, έτσι ώστε να υιοθετηθούν μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε μία καλύτερη κατάσταση, που πιστεύω ότι θα είναι ιδιαίτερης σημασίας για τους καταναλωτές και για την ελληνική οικονομία».

Ο Γερμανός επικεφαλής της Task Force κάλεσε εμμέσως την κυβέρνηση να μην υπολογίσει το πολιτικό κόστος: «Κάποια οικονομικά συμφέροντα μπορεί να πληγούν βραχυπρόθεσμα, αλλά πιστεύουμε ότι έχοντας μεγαλύτερο ανταγωνισμό θα έχουμε καλύτερη λειτουργία της αγοράς και καλύτερα αποτελέσματα συνολικά».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης διαμήνυσε και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει τις συστάσεις του ΟΟΣΑ: «Διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις είναι οι λέξεις-κλειδιά για την κυβέρνηση. Όχι γιατί μας το ζητάει η τρόικα ή οι εταίροι μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γιατί αυτός θα είναι ο καταλύτης για να περάσει η ελληνική οικονομία και κοινωνία σε μια νέα φάση».

Εξήγησε τους λόγους για τους οποίους οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες: «Διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις είναι οι λέξεις-κλειδιά για την κυβέρνηση. Όχι γιατί μας το ζητά η τρόικα ή οι εταίροι μας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά γιατί αυτός θα είναι ο καταλύτης για να περάσει η ελληνική οικονομία και κοινωνία σε μια νέα φάση. Είναι αλλαγές που θα κάνουν την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική, πιο ελκυστική για επενδύσεις, αλλαγές που θα κάνουν την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη και του καταναλωτή ιδιαίτερα, πιο εύκολη. Γι' αυτές τις αλλαγές δεν συμβιβαζόμαστε και προχωρούμε μπροστά, γιατί το λέει η συνείδησή μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο κ. Χατζηδάκης ενημέρωσε, εξάλλου, τον κ. Ράιχενμπαχ και για τα νομοσχέδια που αφορούν στην απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων και στον νέο φορέα εξωστρέφειας.

Οι δύο πλευρές επικέντρωσαν επίσης τη συζήτησή τους και στο νέο ΕΣΠΑ, ιδίως προς την κατεύθυνση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο κ. Ράιχεμπαχ σημείωσε ότι «το μείζον θέμα, στο οποίο θα αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία, είναι ο τρόπος με τον οποίον μπορούμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τόσο με τα μελλοντικά, όσο και με τα παρόντα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων και να τους βοηθήσουμε σ' αυτόν τον αγώνα που κάνουν για την επιβίωσή τους».

Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της ρευστότητας, επικροτώντας και τις πρωτοβουλίες του κ. Χατζηδάκη ως προς το θέμα: «Στο πεδίο της ρευστότητας, ο υπουργός Ανάπτυξης καταβάλλει τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε να πείσει τις τράπεζες να ενισχύσουν καλύτερα την πραγματική οικονομία και νομίζω ότι έχουμε δει τους πρώτους καρπούς και ελπίζουμε να δούμε και περισσότερους».

Δάνεια από EBRD
Στενότερους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) επιδιώκουν Ελλάδα και Πορτογαλία. Όπως είπε η πρόεδρος της EBRD Σ. Τσακραμπάρτι, ήδη η Τράπεζα εργάζεται με ελληνικές και πορτογαλικές εταιρείες, αλλά και οι δύο χώρες αναζητούν πρόσθετους τρόπους συνεργασίας με την EBRD. Πιθανόν με την παροχή πρόσθετης στήριξης σε επιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές σε χώρες που δραστηριοποιείται η Τράπεζα.

διαβάστε περισσότερα...

Παραπλανά τους πολίτες 1 στις 6 επιχειρήσεις

Μία στις έξι επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων, διαρκών καταναλωτικών αγαθών, ειδών ένδυσης και υπόδησης και αγροτικών προϊόντων εντοπίστηκε με παραβάσεις που σχετίζονται με την παραπλάνηση του καταναλωτή.

Αυτό προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία των ελέγχων που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κατά το 2013. Το σύνολο των προστίμων ανήλθε στα 4,8 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, πέρυσι πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για παραβάσεις που σχετίζονται με την παραπλάνηση των καταναλωτών. Οι έλεγχοι έγιναν σε 6.041 επιχειρήσεις (σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, λαϊκές αγορές, οπωροπωλεία κ.λπ.) και επιβλήθηκαν 1.565 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή διενεργεί καθημερινά ελέγχους τήρησης της νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (Γενικοί Όροι Συναλλαγών, συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος). Συνολικά το 2013 επιβλήθηκαν 82 πρόστιμα, συνολικού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται και το ζήτημα των ενδο-ομιλικών συναλλαγών (transfer pricing), ο έλεγχος των οποίων εστιάζει στις περιπτώσεις εκείνες που σε μέρος ή ακόμα και στο σύνολο των χρεώσεων και των πιστώσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων (μητρική με θυγατρική ή θυγατρικές μεταξύ τους) δεν τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων, με απώτερο στόχο την απόκρυψη φορολογητέας ύλης από τις ελληνικές φορολογικές αρχές και τη φορολόγηση αυτής σε χώρες με ευνοϊκότερους συντελεστές. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2,3 εκατ. ευρώ σε 323 εταιρείες.

διαβάστε περισσότερα...

Αποφάσεις για τις εγγυημένες τιμές στα φωτοβολταϊκά

Ως το τέλος Φεβρουαρίου έχει προθεσμία το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας να αποφασίσει για το «κούρεμα» στις εγγυημένες τιμές, βάσει των οποίων πληρώνονται τα φωτοβολταϊκά, διαφορετικά θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση της ΡΑΕ για αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, του τέλους που πληρώνουμε με τον λογαριασμό ρεύματος, κατά 98% μεσοσταθμικά. Ακόμα όμως η τελική πρόταση για το «new deal» δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Οι τράπεζες και κυρίως η Πειραιώς και η Εθνική, που έχουν χορηγήσει περίπου το 80% των πράσινων δανείων, δεν συμφωνούν με την πρόταση του υπουργείου για μεσοσταθμική περικοπή της εγγυημένης τιμής κατά 43%, (που σημαίνει ότι για ορισμένους παραγωγούς η μείωση μπορεί να φθάσει και στο 60%), εκτιμώντας ότι έτσι πολλά δάνεια που έχουν χορηγήσει θα καταστούν μη βιώσιμα. Τάσσονται δε υπέρ ενός «πακέτου», που να περιλαμβάνει την έκδοση από τους παραγωγούς ηλιακής ενέργειας πιστωτικών σημειωμάτων 4 μηνών, πρακτικά δηλαδή τη διαγραφή μέρους των πληρωμών που έχουν λαμβάνειν από τον ελλειμματικό Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ).

Ως αντιστάθμισμα το πακέτο προβλέπει μεσοσταθμικό «κούρεμα» 25% της εγγυημένης τιμής, μείωση της φορολογίας στο 26,4% κατά μέσον όρον και επταετή παράταση των συμβάσεων πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο σύστημα, στα 27 από 20 χρόνια σήμερα. Στην περίπτωση αυτή οι τράπεζες φαίνονται διατεθειμένες να δώσουν στους δανειολήπτες μία περίοδο χάριτος και παράταση στον χρόνο εξόφλησης των δανείων.

Μελέτη στον ΛΑΓΗΕ
Οι τράπεζες έχουν καταθέσει σχετική μελέτη στον ΛΑΓΗΕ (και ειδική μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), που καταδεικνύει ότι αν υιοθετηθεί το ?πακέτο? τότε μπορεί όχι μόνον να καλυφθεί το συσσωρευμένο έλλειμμα του Λειτουργού αλλά και να μην δημιουργούνται νέα ελλείμματα στο μέλλον Υπέρ της λύσης φαίνονται να τάσσονται και φορείς της αγοράς φωτοβολταϊκών με την προϋπόθεση όμως ότι στο «κούρεμα» θα συμπεριληφθούν τα οικιακά φωτοβολταϊκά, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν εξαιρεθεί τόσο από την έκτακτη εισφορά όσο και από την προτεινόμενη περικοπή.

Βασική αδυναμία της πρότασης για το «χάρισμα» εσόδων 4 μηνών είναι ότι δεν μπορεί να επιβληθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας, χωρίς να θεωρηθεί ως αθέτηση πληρωμής εκ μέρους του Δημοσίου. Γι' αυτό τον λόγο γίνονται διαβουλεύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί μία μεγάλη βάση παραγωγών που θα δεχθούν εθελοντικά το σύστημα. Ας σημειωθεί ότι οι πληρωμές από τον ΛΑΓΗΕ καταβάλλονται με 6-7 μήνες καθυστέρηση... Το ακριβές πακέτο θα διαμορφωθεί με βάση τις παραμέτρους που θα ληφθούν υπόψη για το «κούρεμα», όπως η ηλικία του φωτοβολταϊκού και η εγγυημένη τιμή που παίρνει, το αν έχει επιδοτηθεί από τον αναπτυξιακό νόμο κ.λπ.

Ελλειμμα
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΛΑΓΗΕ, το σωρευτικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ μειώθηκε ελαφρά τον Δεκέμβριο του 2013 στα 549,83 εκατ. ευρώ, από 576,73 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Σε μηνιαία βάση, ο λογαριασμός παρουσίασε πλεόνασμα 26,41 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο -κυρίως λόγω της περιορισμένης ηλιοφάνειας- έναντι ελλείμματος 2,77 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο και 69,99 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο. Βάσει του μνημονίου το σωρευτικό έλλειμμα πρέπει να μηδενιστεί ως το τέλος του χρόνου. Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ στη χώρα «έκλεισε» το 2013 στα 4.453 MW, σε σχέση με 4.449 MW τον Νοέμβριο. Η αύξηση κατά 4 ΜW προήλθε από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, εκ των οποίων τα 2 MW στις στέγες.

διαβάστε περισσότερα...

Die Presse: «Η Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης, για πρώτη φορά από το 2009»

«Η Ελλάδα, για πρώτη φορά σε τροχιά ανάπτυξης», τονίζει στον υπότιτλο δημοσιεύματός της, με τίτλο «Η βιομηχανία ανακάμπτει στην ευρωζώνη», η αυστριακή εφημερίδα Die Presse, σημειώνοντας αρχικά πως χάρη στην ανάκαμψη στις χώρες κρίσης του ευρώ, η βιομηχανία διαγράφει επίσης ανοδική πορεία.

Οπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η Ελλάδα, για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο του 2009, ξεπέρασε και πάλι το κατώτατο όριο ανάπτυξης του 50% και, ως εκ τούτου, όλες οι νοτιοευρωπαϊκές χώρες- μέλη βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης. Για την ευρωζώνη, ο σχετικός δείκτης, που θεωρείται σημαντικό «βαρόμετρο» στη βάση έρευνας σε μάνατζερ αγορών, αυξήθηκε κατά 1,3 μονάδες,
φθάνοντας το 54%, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του ινστιτούτου «Markit», καταγράφοντας τη δυναμικότερη ανάπτυξη από τον Μάιο του 2011.

Με 49,3 μονάδες η Γαλλία βρίσκεται ακόμη κάτω από το κατώτατο όριο ανάπτυξης, αναφέρει το δημοσίευμα, σημειώνοντας πως μια αύξηση του όγκου των εξαγωγών δείχνει ωστόσο μια σταθεροποίηση, και η γερμανική βιομηχανία έχει παρουσιάσει αύξηση κατά 2,2% φθάνοντας τις 56,5 μονάδες, γεγονός που οφείλεται στην αυξανόμενη ζήτηση από τις υπερπόντιες χώρες.

Με την «Άνοδο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας» ασχολείται επίσης σημερινό δημοσίευμα της αυστριακής εφημερίδας Der Standard, στο οποίο επισημαίνεται πως στην Ελλάδα ο δείκτης PMI σημείωσε σημαντική άνοδο, καταγράφοντας για πρώτη φορά μετά από το 2009 ανάπτυξη στον τομέα της βιομηχανίας, αν και η ανάκαμψη στην Ελλάδα -όπως διευκρινίζεται- ξεκινά από χαμηλά επίπεδα, καθώς μετά από το 2008 η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε πτώση κατά 30%.


διαβάστε περισσότερα...

ΙΧ: Μειώνονται τα τεκμήρια, αλλάζουν τα τέλη κυκλοφορίας

Το θέμα μείωσης των τεκμηρίων κατά 30% αποτελεί ειλημμένη απόφαση για το οικονομικό επιτελείο.
Τα μικρότερα τεκμήρια θα συμπαρασύρουν και το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης για τους ιδιοκτήτες ΙΧ με κινητήρες από 1.929 κ.εκ. και άνω, οπότε η επιβάρυνση αυτή θα μειωθεί αναλόγως.

Με αυτό τον τρόπο τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών επιδιώκουν να «δελεάσουν» τους κατόχους οχημάτων με μεγάλου κυβισμού κινητήρες να τα επαναφέρουν στην κυκλοφορία και να τα βγάλουν από την φορολογική ακινησία.

Τέλη Κυκλοφορίας

Στα Τέλη Κυκλοφορίας πολλές είναι οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι με αποκορύφωμα την επαναφορά της πρότασης του πρώην υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου που αφορούσε στο Ολλανδικό μοντέλο χρέωσης ανά χιλιόμετρο. Ωστόσο το υπέρογκο κόστος προμήθειας των GPS αλλά και ο παλαιός στόλος των αυτοκινήτων μάλλον λειτουργούν αποτρεπτικά.

Το μόνο θέμα που εξετάζεται σύμφωνα με πληροφορίες της «Η» αφορά στην μερική καταβολή των Τελών Κυκλοφορίας σε περίπτωση που κάποιο ΙΧ βρίσκεται σε ακινησία.

Δηλαδή αν σε κάποιο όχημα ο ιδιοκτήτης τους πραγματοποιήσει άρση ακινησίας τον Ιούνιο να καταβάλλει μόνο το 50% του συνόλου των Τελών και όχι το 100%.

Με αυτό τον τρόπο επίσης το υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί να «ξυπνήσει» φορολογικά χιλιάδες αυτοκίνητα.

Παράλληλα ακούστηκε και μία πρόταση που αφορά στην προεξόφληση των Τελών για τα επόμενα έτη με σημαντικές εκπτώσεις αλλά δεν έτυχε θερμής υποδοχής. Ειδικότερα η συγκεκριμένη πρόταση αφορούσε την προεξόφληση των Τελών για τα επόμενα 3 ή 5 χρόνια με έκπτωση που μπορεί να ανέλθει έως και στο 50% του συνολικού τιμήματος. Αν όμως κάποιος αλλάξει τα Τέλη Κυκλοφορίας στα επόμενα 3 ή 5 χρόνια τα αποτελέσματα θα είναι δραματικά...


διαβάστε περισσότερα...

Αντισυνταγματικό το αυτόφωρο σε σύλληψη επιχειρηματία για χρέη

Αντισυνταγματική έκρινε δικαστήριο της Κατερίνης την αυτόφωρη διαδικασία που ακολουθήθηκε σε υπόθεση σύλληψης επιχειρηματία της πόλης για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο.
Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κατερίνης έκανε δεκτή την ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε, δια του συνηγόρου του, o επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη, κατηγορούμενος για βεβαιωμένες οφειλές ύψους 290.000 ευρώ προς το δημόσιο και ζητούσε να παραπεμφθεί η υπόθεσή του σε τακτική δικάσιμο, ώστε να τού δοθεί ο χρόνος να προβεί σε ρύθμιση του χρέους του.

Μιλώντας στο Aθηναϊκό πρακτορείο, ο συνήγορος του επιχειρηματία Εμμανουήλ Παπάς, τόνισε ότι οι διατάξεις του νόμου που χαρακτηρίζουν διαρκές το αδίκημα της μη καταβολής χρεών στο δημόσιο, είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα και παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές του Ποινικού Δικαίου.

«Η διαδικασία του αυτοφώρου σ' αυτές τις περιπτώσεις είχε συναντήσει τις αντιδράσεις του νομικού κόσμου. Όταν θεσπίστηκε ο νόμος, ο Αρειος Πάγος είχε πει ότι η συμβατότητα της ρύθμισης με τα άρθρα του Συντάγματος θα κριθεί στην πράξη από τα δικαστήρια» ανέφερε ο κ. Παπάς, ο οποίος επεσήμανε ότι πρώτη φορά ελληνικό δικαστήριο αποφασίζει να παραπέμψει τέτοιας φύσης υπόθεση σε τακτική δικάσιμο.

«Στην ουσία δίνεται η ευκαιρία στον εντολέα μου να κερδίσει χρόνο ώστε ενόψει της δίκης (ορίστηκε για τον προσεχή Οκτώβριο) να προβεί σε ρύθμιση του βεβαιωμένου χρέους αποφεύγοντας την ποινική του καταδίκη» παρατήρησε.

Να σημειωθεί ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας διατηρεί κατάστημα με είδη ένδυσης και υπόδησης στην Κατερίνη. Ο ίδιος τονίζει ότι η οικονομική κρίση έχει περιορίσει σε ποσοστό 80% το τζίρο της επιχείρησής του.


διαβάστε περισσότερα...

Αναμονή έως 4,5 χρόνια για επικουρική σύνταξη

Στα 4,5 χρόνια έχει φτάσει ο χρόνος αναμονής για την έκδοση επικουρικής σύνταξης από τον τομέα επικουρικής ασφάλισης των υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) που έχει ενταχθεί στο ΕΤΕΑ.
Σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η εξέταση αιτήσεων έχει σταματήσει στον Οκτώβριο του...2009 ενώ το υπουργείο Εργασίας δεν έχει απαντήσει σε ερώτημα το οποίο έχει υποβάλλει το Ταμείο για τον τρόπο ελέγχου του χρόνου ασφάλισης και καταβολής εισφορών ύστερα από τη διαταγή διαχειριστικού ελέγχου σχετικά με την απονομή συντάξεων. Να σημειωθεί ότι ο χρόνος αναμονής το 2012 ήταν 3 χρόνια ελλείψει προσωπικού (σε 1 υπάλληλο αντιστοιχούσαν 5.579 ασφαλισμένοι) και το 2013 είχε αυξηθεί στα 3,5 έτη.


διαβάστε περισσότερα...

Βρετανία: Αναβάλλεται η δίκη του ζεύγους Γριβέα για τις 24 Φεβρουαρίου

Για τις 24 Φεβρουαρίου ορίσθηκε η δίκη του ζεύγους Γριβέα παρά το αίτημα της υπεράσπισης η οποία ζήτησε αναβολή μέχρι τις 14 Απριλίου διότι όπως υποστήριξε πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσει τα επιχειρήματά της.
Επίσης η υπεράσπιση ζήτησε και πέτυχε να μειωθούν οι μέρες που το ζεύγος θα πρέπει να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα του Κίνγκστον, εκεί όπου είναι η μόνιμη κατοικία τους. Έτσι τώρα θα πρέπει να παρουσιάζονται μόνο 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, από τρεις που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η υπεράσπιση παρόλο που κατάθεσε γραπτώς τα επιχειρήματα που στηρίζουν την μη έκδοση του ζεύγος Γριβέα, υποστήριξε πως εξαιτίας της πολυπλοκότητας της υπόθεσης το παρόν δικαστήριο είναι αναρμόδιο να την κρίνει. Έτσι εκτιμάται ότι στην επόμενη δικάσιμο θα προσπαθήσει να πείσει το δικαστήριο να παραπέμψει την υπόθεση σε άλλη δικαστική αρχή. «Προφανώς πρόκειται για ένα παιχνίδι τακτικής που σκοπό έχει να κερδίσει περισσότερο χρόνο», είπε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ Βρετανός δικηγόρος, που ασχολείται με παρόμοια θέματα.

«Πρόθεση μου είναι να γυρίσω στην Ελλάδα. Ο λόγος που δεν επισπεύδω την διαδικασία είναι γιατί έχω πολλές υποχρεώσεις εδώ στην Βρετανία και δύο ανήλικα παιδιά που πρέπει να φροντίζω. Όταν θα γίνει η δίκη μου στην Ελλάδα θα παρουσιαστώ στο δικαστήριο», δήλωσε ο κ. Κ. Γριβέας στους Έλληνες ανταποκριτές στο Λονδίνο στην αίθουσα αναμονής του ειρηνοδικείου του Westminster.

Ο κ. Γριβέας από την ώρα που έφτασε στο δικαστήριο μέχρι και το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας ήταν εξαιρετικά ψύχραιμος. Μάλιστα αστειεύτηκε πολλές φορές με τους δημοσιογράφους και τους υποσχέθηκε πως όταν έρθει η ώρα θα μιλήσει μπροστά στις κάμερες. Η σύζυγός του όμως από την άλλη έδειχνε εξαιρετικά αγχωμένη τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που βγήκε η σημερινή απόφαση.


διαβάστε περισσότερα...

Στο 1,3 δισ. ευρώ τα έσοδα από τα διόδια στην περίοδο 2008-2013

Στοιχεία για τα συνολικά έσοδα από την είσπραξη διοδίων, από το 2008 και μετά, διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Τα στοιχεία που αφορούν από το 2008 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2013 δείχνουν ότι τα έσοδα ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο έγγραφο αναφέρεται ότι τα συνολικά έσοδα (με ΦΠΑ) για κάθε σύμβαση Παραχώρησης, από το 2008 έως και τον Οκτώβριο 2013, έχουν ως εξής:

- Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα- Κόρινθος- Πάτρα- Πύργος-Τσακώνα): 435.623.473,07 ευρώ.

- Νέα Οδός (Αντίρριο- Ιωάννινα, Αθήνα- Μαλιακός και Σχηματάρι- Χαλκίδα): 441.841.638,94 ευρώ.

- Μορέας (Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο- Σπάρτη): 149.249.153,61 ευρώ.

- Κεντρική Οδός (Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65): 31.508.913,30 ευρώ.

- Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (Μαλιακός- Κλειδί): 315.362.259,74 ευρώ.

Όπως επισημαίνει ο κ. Χρυσοχοΐδης, το ύψος των τελών διοδίων που χρεώνεται στους χρήστες καθορίζεται από τις Συμβάσεις Παραχώρησης με υποχρέωση τήρησης Ανώτατου Ορίου Διοδίων Τελών. Το Ανώτατο Όριο Διοδίων Τελών είναι η ανώτατη ανά χιλιόμετρο τιμή διοδίων τελών που ο παραχωρησιούχος δικαιούται να επιβάλει και υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή, βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός καταρτίζεται και δημοσιεύεται από την ΕΣΥΕ.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από ερωτήσεις του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου και ο υπουργός Υποδομών διαβιβάζει και στοιχεία για το ζήτημα του συγκριτικού κόστους των υποδομών. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επικαλείται, ειδικότερα, τεχνική έκθεση του υπουργείου Οικονομικών της Μ. Βρετανίας του 2010 στην οποία γίνεται σύγκριση του μέσου κόστους κατασκευής ενός χιλιομέτρου οδικής υποδομής σε κράτη και περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως επισημαίνει ο κ. Χρυσοχοΐδης, «ειδικά η Ελλάδα και η Ισπανία εμφανίζουν το χαμηλότερο μέσο κόστος (περίπου 7 εκατ. δολάρια ανά χιλιόμετρο, δηλαδή, περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιόμετρο).


διαβάστε περισσότερα...

ΟΛΜΕ: 24ωρη απεργία και συγκέντρωση κατά της διαθεσιμότητας την Παρασκευή

Σε 24ωρη απεργία προχωρά η ΟΛΜΕ την Παρασκευή, ημέρα εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης ακύρωσης της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών.
Την ίδια ημέρα στις 10:30 διοργανώνεται, στα Προπύλαια και έξω από το ΣτΕ, συλλαλητήριο, στο οποίο θα συμμετάσχουν και οι δάσκαλοι για τη διευκόλυνση των οποίων η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) έχει κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας τις τρεις τελευταίες ώρες της πρωινής βάρδιας και τις τρεις πρώτες ώρες της απογευματινής.

Η ΟΛΜΕ διαμηνύει ότι στην κινητοποίηση θα λάβουν μέρος εκπαιδευτικοί από όλη τη χώρα και ζητεί από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη να δεχθεί στο γραφείο του αντιπροσωπεία της, δεδομένου ότι στις 22 Μαρτίου «λήγει το 8μηνο των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και τουλάχιστον 537 εκπαιδευτικοί κινδυνεύουν να απολυθούν».

Για το ίδιο ζήτημα η Ομοσπονδία ζητεί να υπάρξει επείγουσα συνάντηση και με τον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλου.

Στην Αθήνα και εκπαιδευτικοί από τη Θεσσαλονίκη

Το βράδυ της Πέμπτης θα αναχωρήσουν από τη Θεσσαλονίκη λεωφορεία, που θα μεταφέρουν τους καθηγητές στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στο συλλαλητήριο ενάντια στις διαθεσιμότητες.

Εκπρόσωποι των πέντε ΕΛΜΕ και των καθηγητών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα κατηγόρησαν σε συνέντευξη Τύπου την κυβέρνηση ότι με τις επιλογές της οδηγεί το δημόσιο σχολείο σε οπισθοδρόμηση.

Όπως υποστηρίζουν, εκατοντάδες καθηγητές θα απολυθούν, εκατοντάδες θα μετακινηθούν σε επισφαλείς θέσεις εργασίας και θα δημιουργηθούν κενά στα σχολεία που δεν μπορούν να καλυφθούν.


διαβάστε περισσότερα...

11 έργα στο «Εξοικονομώ»

Την ένταξη έντεκα έργων εξοικονόμησης ενέργειας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», με χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ, προώθησε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος υπέγραψε τα σχετικά τεχνικά δελτία.

Τα έργα αφορούν παρεμβάσεις στους δήμους Αλμυρού, Αγ. Νικολάου, Χανίων, Ελασσόνας, Φαιστού, Κορινθίων, Θέρμης, Κιλελέρ, Κισσάμου, με δικαιούχους τον δήμο Χανίων, Ανωγείων, τον δήμο Ρεθύμνου και τέλος τον δήμο Βιάννου. Από τις παρεμβάσεις αναμένεται βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και νέες θέσεις εργασίας.


διαβάστε περισσότερα...

ΩΣ 60% Σε ισχύ η αύξηση των διοδίων στην Αθηνών - Λαμίας

Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη αυξάνονται τα διόδια της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, όπως ανακοίνωσε η παραχωρησιούχος κοινοπραξία Νέα Οδός.
Οι οδηγοί ΙΧ θα πληρώνουν κατά 60% ακριβότερα διόδια στις Αφίδνες, καθώς το αντίτιμο από 2,10 ευρώ θα αυξηθεί στα 3,35 ευρώ. Σχεδόν ένα ευρώ ακριβότερα θα πληρώνουν οι οδηγοί και τα πλευρικά διόδια στο Καπανδρίτι, καθώς το αντίτιμο διαμορφώνεται στα 2,05 ευρώ από 1,20 ευρώ που είναι σήμερα.


Κατά 55 λεπτά αυξάνεται η τιμή στα πλευρικά διόδια της Μαλακάσας, στα οποία πλέον οι οδηγοί ΙΧ θα πρέπει να καταβάλλουν 1,45 ευρώ από 90 λεπτά που πληρώνουν τώρα, ενώ κατά 25 λεπτά αυξάνεται το αντίτιμο στα πλευρικά διόδια Οινοφύτων.

Περίπου 50% αυξάνεται το αντίτιμο στα μετωπικά διόδια της Θήβας, καθώς οι οδηγοί ΙΧ θα πληρώνουν από την Πέμπτη 3,95 ευρώ από 2,55 ευρώ που πληρώνουν τώρα, ενώ αύξηση 55 λεπτών θα ισχύσει και στα πλευρικά διόδια της Θήβας στα οποία το αντίτιμο διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ από 1 ευρώ.

Σχεδόν 60% είναι το ποσοστό αύξησης τόσο στα μετωπικά όσο και στα πλευρικά διόδια της Τραγάνας, με το αντίτιμο για τα πρώτα να ανεβαίνει στα 3,9 ευρώ από 2,45 ευρώ ενώ για τα πλευρικά διόδια θα φθάσει τα 3,15 ευρώ από 2 ευρώ που είναι σήμερα.

Mε βάση τις νέες τιμές, στις Αφίδνες, τα φορτηγά θα πληρώνουν 8,45 ευρώ και οι νταλίκες 11,85 ευρώ. Στη Θήβα 9,85 ευρώ τα φορτηγά, 13,85 ευρώ οι νταλίκες και στην Τραγάνα 9,85 ευρώ τα φορτηγά 13,75 ευρώ οι νταλίκες. Ανάλογες είναι και οι αυξήσεις στα πλευρικά διόδια για τα φορτηγά και τις νταλίκες.

Ταυτόχρονα με την αύξηση του αντιτίμου των διοδίων, η Νέα Οδός ενεργοποιεί και νέα εκπτωτική πολιτική για τους συχνούς χρήστες στους σταθμούς Αφιδνών, Καπανδριτίου, Μαλακάσας και Οινοφύτων.

Το ποσοστό έκπτωσης ξεκινά από 5% από την πρώτη έως και τη δέκατη διέλευση και θα φθάνει έως και το 50% για περισσότερες από 50 διελεύσεις το μήνα από τους σταθμούς αυτούς.

διαβάστε περισσότερα...

Τσίπρας: Είστε και σεισμόπληκτοι και μνημονιόπληκτοι

Κοντά στους πληγέντες από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί από τον αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Κουρή, ενώ στη συνέχεια πήγε οδικώς στο Ληξούρι για να ελέγξει και ο ίδιος, όπως τόνισε, τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ο κ. Τσίπρας περπάτησε μαζί με τους συνεργάτες του στο λιμάνι του Ληξουρίου που αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, ενώ λίγο πριν αποχωρήσει, επισκέφθηκε τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται, από τον πρώτο σεισμό, στο κλειστό γυμναστήριο της περιοχής και μίλησε μαζί τους.

«Είμαστε εδώ για να εξετάσουμε από κοντά την κατάσταση και για να ενημερωθούμε ώστε να είμαστε χρήσιμοι με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις μας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Τσίπρας.

«Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε κριτική, γιατί δεν είναι η ώρα της κριτικής, είναι η ώρα της συμβολής και της συνεισφοράς» τόνισε και συμπλήρωσε: «Από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ήταν εδώ προκειμένου να συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους και να προσφέρουν την βοήθεια τους. Να αποδείξουν την αλληλεγγύη τους προς τον συνάνθρωπό μας που το έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως ενημερώθηκε από το συντονιστικό όργανο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς, και όπως είπε «οι πολίτες είναι δικαιολογημένα απελπισμένοι και οργισμένοι. Είναι αναγκασμένοι να ζουν έξω από τα σπίτια τους και αυτό είναι δυσβάστακτο με αυτές τις καιρικές συνθήκες.

» Θέλω όμως να εξάρω τόσο το θάρρος όσο και την ψυχραιμία που επέδειξαν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς και ιδίως οι πολίτες του Ληξουρίου που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες πληγές από τις δύο σεισμικές δονήσεις και να πω ότι κάποιες στιγμές σαν και αυτή συνειδητοποιούμε πόσο επιπόλαιο και πόσο λάθος ήταν να πάρουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις αποφάσεις που αποδεκάτισαν τον κρατικό μηχανισμό, επειδή αυτό διέταξε η Τρόικα και αυτό όριζε το μνημόνιο.

» Ο κρατικός μηχανισμός θα μπορούσε να ήταν πιο αποτελεσματικός, έχω εμπιστοσύνη σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τα συγχαρητήρια μας στους ανθρώπους, που υπερβάλλοντας τις δυνατότητες και τις δυνάμεις τους, στους μηχανικούς, τους ανθρώπους της Περιφέρειας, του Δήμου κατάφεραν ένα πολύ δύσκολο έργο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μια σειρά από άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, όπως η άμεση αποκατάσταση των υποδομών, καθώς, όπως είπε, φάνηκε ότι ενώ οι ιδιωτικές κατασκευές στην πλειοψηφία τους άντεξαν, «δυστυχώς είχαμε πολύ σημαντικές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, όπως το οδικό δίκτυο, στα λιμάνια, στο αεροδρόμιο».

«Το δεύτερο μέτρο είναι η οργανωμένη μετεγκατάσταση των σεισμόπληκτων και η αποφυγή σκηνών και καταυλισμών» είπε ο κ. Τσίπρας, ενώ συμπλήρωσε ότι το τρίτο μέτρο είναι η ομαλοποίηση της καθημερινότητας των πολιτών με τη λειτουργία των σχολείων και των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στις «πολιτικές λιτότητας που έχουν εφαρμόσει οι κυβερνήσεις τα τελευταία τα χρόνια», τονίζοντας «αντιλαμβάνεστε ότι οι σεισμόπληκτοι στο Ληξούρι δεν είναι μόνο σεισμόπληκτοι. Είναι και "μνημονιόπληκτοι. Άρα θεωρούμε αυτονόητο οι οικονομικές υποχρεώσεις τους, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, εφορίες και ταμεία, τα χαράτσια που πληρώνουν και σήμερα τα σπίτια τους δεν μπορούν να κατοικηθούν, πρέπει άμεσα να ακυρωθούν και να επισπευσθούν τα εξαγγελθέντα μέτρα παρακάμπτοντας την γραφειοκρατία.

» Πρέπει να υπάρξει αρωγή και όχι δάνεια στους πληγέντες για επισκευές και ανακατασκευές πρώτης κατοικίας και επαγγελματικών χώρων, να υπάρχει δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφώνου καθώς και έκτακτη χρηματοδότηση σε όσους έχουν τουριστικές επιχειρήσεις. Να αποκατασταθούν τα τουριστικά καταλύματα. Να μην ξεχνάμε ότι η Κεφαλονιά είναι ένα νησί που έχει σημαντικά εισοδήματα από τον τουρισμό και πρέπει όλοι μας να φροντίσουμε ώστε να μην πληγεί αυτή η σημαντική πηγή εσόδων για τους Κεφαλονίτες».

Ο κ. Τσίπρας τάχθηκε επίσης κατά της κατάργησης ή της διαθεσιμότητας υπηρεσιών της πολιτικής προστασίας λέγοντας πως ο σεισμός στην Κεφαλονιά, απέδειξε πόσο λάθος ήταν κάτι τέτοιο.

Στο τέλος, ο κ. Τσίπρας ανέφερε τις τρεις εναλλακτικές προτάσεις του κόμματός του, ώστε να βρεθούν χρήματα για τους πληγέντες ενώ επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ίδιος θα είναι στο πλευρό των σεισμόπληκτων. Τα κονδύλια, εξήγησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να προέλθουν κατ' αρχήν από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. «Ο προϋπολογισμός έχει ένα αποταμιευτικό κονδύλι, περίπου στο 1,2 δισ ευρώ, πεντακόσια εκατομμύρια μπορούν άμεσα να εκταμιευτούν για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες των σεισμόπληκτων της περιοχής», είπε. Δεύτερον, από την μη εκτελεσθέντα προγράμματα του ΕΣΠΑ, από κονδύλια τα οποία έχουν εγκριθεί και δεν έχουν εκταμιευτεί και τρίτον, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης.

«Θα ήθελα να τονίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν την χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς πόρους» κατέληξε ο κ. Τσίπρας.


διαβάστε περισσότερα...

Αρση ασυλίας του Γεράσιμου Γιακουμάτου ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών

Στη Βουλή διαβιβάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών, μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, τη δικογραφία που αφορά τον αδελφό και τη σύζυγο του βουλευτή Γεράσιμου Γιακουμάτου.

Η Εισαγγελία ζητά την άρση της βουλευτικής ασυλίας τού κ. Γιακουμάτου, ώστε να διερευνηθεί αν προκύπτει ποινική εμπλοκή τού βουλευτή στην υπόθεση του οίκου ευγηρίας οι υπεύθυνοι του οποίου ελέγχονται για φορολογικές παραβάσεις πλημμεληματικού βαθμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, μαρτυρικές καταθέσεις τόσο τροφίμων του γηροκομείου όσο και υπάλληλων της οικονομικής αστυνομίας, αποδίδουν στον βουλευτή ενεργό συμμετοχή στην επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι ο βουλευτής και πρώην υπουργός, με δηλώσεις του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στις οικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

Στην υπόθεση είναι κατηγορούμενοι η σύζυγος και ο αδελφός του κ. Γιακουμάτου, καθώς και δύο υπάλληλοι της επιχείρησης για ανακριβή δήλωση φορολογικών στοιχείων που αφορά την οικονομική δραστηριότητα του Γηροκομείου Άγιος Χαράλαμπος.

διαβάστε περισσότερα...

ΣΙΓΗΣΕ ΤΟ «ΑΗΔΟΝΙ»

Την τελευταία της πνοή άφησε η Τζένη Βάνου, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου τον 20ο αιώνα.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εγχείρηση αφαίρεσης όγκου στο λάρυγγα.

Η Ευγενία Βραχνού, όπως είναι το πραγματικό όνομα της Τζένης Βάνου, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10 Ιανουαρίου το 1945.

Ήταν παιδί χωρισμένων γονιών, με όνειρο να γίνει τραγουδίστρια κάτι που τελικά κατάφερε με μεγάλη επιτυχία.

Το «αηδόνι» του ελληνικού τραγουδιού, γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα. Αρχικά σκόπευε να σπουδάσει στη Φυσικομαθηματική Σχολή, αλλά μετά τη γνωριμία της με τον συνθέτη Μίμη Πλέσσα, τον οποίο θεωρούσε μέντορά της, έδωσε εξετάσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1959 σαν τραγουδίστρια ελαφράς ορχήστρας στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ.
«Εφυγε» η Τζένη Βάνου - Πανελλήνια συγκίνηση

Τραγούδησε πρώτη φορά μπροστά σε κοινό το 1964, οπότε με το τραγούδι του Πλέσσα «Τώρα» πήρε το Α΄ βραβείο στο Φεστιβάλ Ελαφράς Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Σύντομα καθιερώθηκε ως τραγουδίστρια του ελαφρού τραγουδιού και ερμήνευσε ντουέτα κυρίως με τον Γιάννη Βογιατζή. Στα τέλη του 1970, κυριάρχησε το λαϊκό τραγούδι και το 1982 συναντά τον Τόλη Βοσκόπουλο, ο οποίος της κλείνει συμβόλαιο στην Columbia κι έτσι γνώρισε μεγάλη επιτυχία και τραγουδώντας λαϊκά.

Υπήρξε βασική ερμηνεύτρια και "μούσα" πολλών συνθετών. Ερμήνευσε τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, του Μίκη Θεοδωράκη, του Γιώργου Μουζάκη, του Κώστα Γιαννίδη, του Ζακ Ιακωβίδη, του Αττίκ, του Αλέκου Χρυσοβέργη, του Τάκη Μουσαφίρη κ.ά.

Είχε βραβευτεί για τη δουλειά της στην Ισπανία, την Πολωνία και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Τα τελευταία χρόνια, απείχε από τη δισκογραφία.

Η κηδεία της θα γίνει αύριο, Παρασκευή, από το κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης.διαβάστε περισσότερα...

Καταδικαστική απόφαση! Ανέλκυση του Sea Diamond και αποζημίωση 14 εκατ. ευρώ

Την ανέλκυση του κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond, από το θαλάσσιο χώρο παλαιά ορυχεία της Σαντορίνης, που βυθίστηκε το 2007 μετά από πρόσκρουση σε ύφαλο, καθώς και την καταβολή ποσού 14 εκατ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο και το δήμο Θήρας, επέβαλε με αποφάσεις του στην πλοιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, το πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά.


Ο δήμος Θήρας με αγωγή που είχε υποβάλλει τον Απρίλιο του 2013, ζητούσε την ανέλκυση του Sea Diamond και απαιτούσε αποζημίωση για ηθική βλάβη λόγω υποβάθμισης του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Επίσης το ελληνικό δημόσιο, τον Απρίλιο του 2013 είχε υποβάλλει αγωγή, ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη για τον ίδιο λόγο, αλλά και για ηθική βλάβη που προκλήθηκε από την επίρριψη ευθυνών για το ατύχημα, στον εσφαλμένο χάρτη της υδρογραφικής υπηρεσίας.

Εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας και διαχειρίστριας εταιρείας του Sea Diamond τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι υπάρχει απόλυτος σεβασμός στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά θα ασκηθούν εφέσεις με την ελπίδα ότι οι αποφάσεις θα ανατραπούν.

Σχετικά δε με την ανέλκυση ανέφερε ότι ο διεθνής ναυτιλιακός οργανισμός ITOPF, σε έκθεσή του, είχε αναφέρει ότι οποιοδήποτε εγχείρημα για ανέλκυση του πλοίου θα ήταν δύσκολο και παρακινδυνευμένο.

Σημειώνεται ότι τις μετρήσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα της Σαντορίνης από το 2007, έχει αναλάβει, μετά από εντολή του υπουργείου Ναυτιλίας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ που στην τελευταία έκθεσή του για έκτη συνεχόμενη χρονιά αναφέρει ότι η επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι αμελητέα και όλες οι τιμές είναι ιδιαίτερα χαμηλές και παρόμοιες με αυτές που ανιχνεύθηκαν στην ανοιχτή θάλασσα.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιάνεζ Ποτότσνικ, έχει υποστηρίξει ότι πέντε χρόνια μετά το συμβάν, δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ναυάγιο αποτελεί κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Ωστόσο οικολογικοί φορείς, έχουν κάνει λόγο για περιβαλλοντικό κίνδυνο από τη διάβρωση του ναυαγίου και ζητούν την ανέλκυση του πλοίου.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μ. Βαρβιτσιώτης, είχε δηλώσει ότι το ναυάγιο είναι σε τέτοιο βάθος που δεν εμποδίζει σε τίποτα, ενώ υπάρχει διαρκής παρακολούθηση για θέματα ρύπανσης και ήδη έχει πληρωθεί ένα τεράστιο ποσό για τον καθαρισμό της περιοχής.

Στην περιοχή του ναυαγίου έχει τοποθετηθεί πλωτό φράγμα, ενώ πρόσφατα τοποθετήθηκε σύστημα τηλεμετρικής παρακολούθησης.


διαβάστε περισσότερα...
website counter
friend finderplentyoffish.com